Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

Adres
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław

Kontakt
fax phone 71 320-5411
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Jacek Bania
 phone 71 320-5425
 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Higiena team2018

Stoją od lewej: dr Krystyna Morzyk, dr hab. Jarosław Bystroń, prof. nadzw. UPWr, dr inż. Justyna Schubert, prof. dr hab. Jacek Bania, lek. wet. Magdalena Gonet, Karina Głuszek, lek. wet. Sylwia Krakowiak, lek. wet. inż. Aleksandra Tabiś, dr inż. Ewa Wałecka-Zacharska

Struktura Katedry
Zakład Higieny Surowców Zwierzęcych
Zakład Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa

KHŻiOZK-27
KHŻiOZK-36

Badania naukowe
Tematyka, zespół, szczegóły (wstęp, osiągnięcia)

Produkcja enterotoksyn w żywności. Zespół: Justyna Schubert, Magdalena Gonet, Jarosław Bystroń, Jacek Bania.

Przyczyną gronkowcowych zatruć pokarmowych jest produkcja enterotoksyn przez szczepy Staphylococcus aureus. Znane są przypadki zatruć związanych ze spożyciem mleka i produktów mlecznego pochodzenia. Gronkowcowa enterotoksyna H (SEH), zaliczona do enterotoksyn właściwych, została opisana po raz pierwszy w roku 1995 (Su i Wong, 1995). Toksyna ta została zidentyfikowana jako przyczyna zbiorowych zatruć pokarmowych związanych ze spożyciem mleka (Jørgensen i wsp. 2005). Wszystkie dotychczasowe dane dotyczące produkcji SEH uzyskano w doświadczeniach prowadzonych w podłożach mikrobiologicznych, natomiast niewiele badań dotyczy wytwarzanie tego czynnika w żywności.
Wielu badaczy uważa, iż mleko stanowić może środowisko niesprzyjające wytwarzaniu enterotoksyn gronkowcowych. Stwierdzenie to oparto jednak na badaniach niewielkiej liczby szczepów S. aureus wytwarzających gronkowcową enterotoksynę C (SEC) (Valihrach i wsp. 2013; Valihrach i wsp. 2014; Hunt i wsp. 2014). Zbadaliśmy szereg szczepów S. aureus posiadających geny kodujące SEH jak również szczepów wytwarzających jednocześnie SEH oraz SEA lub SEC. Stwierdziliśmy, iż główną cechą wyróżniającą szczepy S. aureus zdolne do wytwarzania znacznych ilości SEH jest zdolność do stopniowego obniżania pH środowiska. W trakcie wzrostu w podłożu mikrobiologicznym (BHI - brain heart infusion) wszystkie badane szczepy S. aureus obniżały pH środowiska i wytwarzały znaczne ilości SEH. W trakcie wzrostu w mleku tylko nieliczne szczepy S. aureus były zdolne do wytwarzania SEH. Szczepy wytwarzające znaczne ilości SEH w mleku charakteryzowały się zdolnością do stopniowego obniżania pH mleka. Szczepy wytwarząjące SEH w mleku na niskim poziomie nie były zdolne do obniżania pH mleka. Zdolność wytwarzania znacznych ilości SEH przez S. aureus w mleku powiązaliśmy ze zwiększoną ekspresją elementów metabolizmu laktozy. Szczepy wytwarzające znaczne ilości SEH w mleku charakteryzowały się też wyższym poziomem ekspresji czynnika rot. Rot (repressor of toxins) został pierwotnie opisany jako czynnik hamujący ekspresję wielu enterotoksyn gronkowcowych, jednak ostatnie badania wykazały, iż ekspresja SEH jest pozytywnie regulowana przez rot (Sato'o i wsp. 2015).
Wykazaliśmy, iż produkcja SEH oraz SEA przez szczepy S. aureus rosnące w mleku może dorównywać poziomowi produkcji tych toksyn w podłożu mikrobiologicznym, zaś poziom wytwarzania enterotoksyny SEC jest zawsze niższy w mleku. Zatem postulat sugerujący niskie ryzyko wytworzenia enterotoksyn gronkowcowych w mleku może nie dotyczyć w jednakowym stopniu wszystkich czynników (Schubert i wsp. IJFM, 235, 36-45, 2016).
Wykazaliśmy, iż wiele szczepów S. aureus posiadających geny enterotoksyn sed oraz ser wytwarza enterotoksyny SED oraz SER w mleku na poziomie znacząco niższym niż w wywarze mięsnym. Jednak niektóre z badanych szczepów są zdolne do wytworzenia znacznych ilości enterotoksyn niezależnie od środowiska wzrostu. Wyniki te wskazują, iż produkcja enterotoksyn w mięsie może stanowić większe zagrożenie bezpieczeństwa żywności niż wytwarzanie tych czynników w mleku, co sugeruje, iż zakres rutynowych badań żywności powinien być poszerzony. Jednak z uwagi na stwierdzenie występowania szczepów S. aureus zdolnych do wytworzenia znacznych ilości SED i SER w mleku nie należy lekceważyć tego źródła enterotoksyn (Schubert i wsp. FPD, 2016 – w druku).

Enterotoksyny gronkowców koagulazoujemnych. Zespół: Sylwia Krakowiak, Ewa Wałecka-Zacharska, Jacek Bania.

Zgodnie z regulacjami UE badanie żywności w kierunku enterotoksyn gronkowcowych wykonuje się jedynie w przypadku, w którym w produkcie stwierdzi się obecność gronkowców koagulazododatnich, takich jak S. aureus. Jednak geny enterotoksyn opisano stosunkowo niedawno również w szczepach gronkowców koagulazoujemnych. Wciąż niewiele wiadomo na temat ich znaczenia dla zdrowia publicznego. Nasze wyniki wskazują, iż wśród enterotoksycznych gronkowców koagulazoujemnych obecne są szczepy, w których geny enterotoksyn występują w formie stabilnej, podobnie jak w przypadku znanych szczepów S. aureus oraz szczepy charakteryzujące się heterogennością występowania genów enterotoksyn. Te ostatnie, w warunkach laboratoryjnych, zdają się być zbiorem komórek, w których stwierdza się geny enterotoksyn oraz komórek, w których genów enterotoksyn stwierdzić nie można. Zgodnie z naszą koncepcją enterotoksyny gronkowców koagulazoujemnych mogą w dwojaki sposób oddziaływać na chorobotwórczość gronkowców: 1. pośrednio, stanowiąc rezerwuar genów enterotoksyn dla wielu gatunków gronkowców, w tym potencjalnie dla S. aureus oraz 2. bezpośrednio, funkcjonując stabilnie w genomach gronkowców koagulazoujemnych jako czynniki wirulencji tych szczepów.
W celu weryfikacji tej tezy planujemy ocenić zjawisko heterogenności szczepów gronkowców koagulazoujemnych pod względem udziału komórek enterotoksycznych w całkowitej puli komórek szczepu oraz ustabilizować heterogenne kultury szczepów gronkowców koagulazoujemnych w warunkach laboratoryjnych, ocenić wpływ tła genetycznego w rodzaju Staphylococcus na możliwość przyjmowania elementów genetycznych zawierających geny enterotoksyn, ocenić możliwość wewnątrz- i międzygatunkowego transferu elementów genetycznych zawierających geny enterotoksyn, zidentyfikować elementy genetyczne, na których zlokalizowane są geny enterotoksyn (wyspy patogenności, profagi), ich miejsca insercji w genomach gronkowców koagulazoujemnych oraz motywy genetyczne powiązane z transferem genów enterotoksyn.
Obecnie ocena znaczenia enterotoksyn gronkowców koagulazoujemnych jako czynników zatruć pokarmowych oraz schorzeń klinicznych nie jest możliwa. Wyniki opisywanego projektu przyczynią się do stwierdzenia czy obecność tych genów stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego poprzez wpływ na zwiększenie zjadliwości szczepów gronkowców koagulazoujemnych, czy enterotoksyczność tych gronkowców to jedynie zagrożenie pośrednie, a gronkowce te stanowią źródło genów uczestniczących w ewolucji zjadliwości innych gatunków gronkowców. Niniejszy projekt pozwoli uzyskać odpowiedź na pytania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności oraz ochrony zdrowia publicznego.
Projekty badawcze:
Tytuł, instytucja finansująca, nr projektu, lata realizacji, kierownik

Określanie ekspresji genów enterotoksyn w szczepach Staphylococcus aureus z żywności i od ludzi. Projekt MNiSW nr NN312215136. Lata realizacji: 2009-2012. Kierownik Jacek Bania.
Identyfikacja gatunkowa mięsa i produktów mięsnych wytwarzanych z krajowych zwierząt łownych i rzeźnych drogą analizy DNA. Projekt MNiSW NN312427237. Lata realizacji: 2009-2012. Kierownik Lech Rak.
Analiza genotypowa i oksacylino-oporność szczepów Staphylococcus aureus pochodzących ze zwierząt rzeźnych oraz z żywności. Projekt MNiSW nr N N312 258140. Lata realizacji: 2011-2014. Kierownik Jarosław Bystroń.
Określanie zdolności szczepów Staphylococcus aureus do wytwarzania enterotoksyn w środowisku żywności. Projekt NCN OPUS, nr 2012/05/B/NZ9/03343. Lata realizacji: 2013-2016. Kierownik Jacek Bania.
Antybiotykooporność i enterotoksyczność koagulazoujemnych gronkowców izolowanych z żywności. Projekt NCN PRELUDIUM, nr 2012/05/N/NZ7/01945. Lata realizacji: 2013-2016. Kierownik Magdalena Podkowik.
Struktura elementów genetycznych kodujących enterotoksyny gronkowców koagulazo-ujemnych, ocena ich stabilności i możliwości przenoszenia. Projekt NCN OPUS, nr 2015/19/B/NZ7/00447. Lata realizacji: 2016-2019. Kierownik Jacek Bania.

Publikacje
Autorzy, tytuł publikacji, czasopismo, rok, nr, strony (bez limitu liczby pozycji i daty opublikowania)

2010
1. Bystroń J., Podkowik M., Piasecki T., Wieliczko A., Molenda J., Bania J. Vet. Microbiol. 2010, 144, 498-501. Genotypes and enterotoxin gene content of S. aureus isolates from poultry (IF: 3.256)
2. Bystroń J., Podkowik M., Korzekwa K., Lis E., Molenda J., Bania J. J. Food Protect. 2010, 73, 1325-1327. Characterization of borderline oxacillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from food of animal origin (IF: 1.720)
3. Dąbrowska A. Wałecka E., Bania J., Żelazko M., Szołtysik M., Chrzanowska J. Small Rumin. Res. 2010, 94, 32-37. Quality of UHT goat's milk in Poland evaluated by real-time PCR (IF: 1.395)
4. Kowalska-Krochmal B., Dworniczek E., Dolna I., Seniuk A., Bania J., Wałecka E., Wrzyszcz E. Adv. Clin. Exp. Med. 2010, 19, 155-162. Antibiotic susceptibility levels of clinical Enterococcus spp. strains, including those resistant to glycopeptides and high concentrations of aminoglycosides (IF: 0.103).
5. Malicki A., Trziszka T., Szpak M., Źródłowska-Danek J. Med. Weter. 2010, 66, 699-701. Badania nad zastosowaniem lizozymu i octanu sodu w celu przedłużenia trwałości mięsa drobiowego.
6. Malicki A., Sysak A., Brużewicz S., Źródłowska-Danek J., Szpak M. Med. Weter. 2010, 66, 695-698. Zastosowanie wysokiego ciśnienia hydrostatycznego w celu przedłużenia trwałości past rybnych.
2011
7. Wałecka E., Molenda J., Karpiskova R., Bania J. Int. J. Food Microbiol. 2011, 144, 440-445. Effect of osmotic stress and culture density on invasiveness of Listeria monocytogenes strains (IF: 3.327)
8. Król J., Bania J., Florek J., Pliszczak-Król J., Staroniewicz Z. J. Vet. Diagn. Invest. 2011, 23, 532–537. PCR-based identification of clinically relevant Pasteurellaceae isolated from cats and dogs in Poland (IF: 1.214).
9. Wałecka E., Molenda J., Karpiskova R., Bania J. Foodborne Pathog. Dis. 2011, 8, 839-841. Effect of heat exposure on invasiveness of Listeria monocytogenes strains (IF: 2.260).
10. Król J., Bania J., Podkowik M., Florek M., Pliszczak-Król M., Staroniewicz Z. Curr. Microbiol. 2011, 63, 87-93. Genetic diversity of Pasteurella dagmatis as assessed by analysis of the 16S rRNA and rpoB gene sequences (IF: 1.815).
11. Kowalska-Krochmal B, Dworniczek E, Dolna I, Bania J, Wałecka E, Seniuk A, Gościniak G. Adv Med. Sci. 2011, 56, 304-314. Resistance patterns and occurrence of virulence determinants among GRE strains in southwestern Poland (IF: 0.952).
12. Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z., Bania J., Bednarek K. Pol. J. Vet. Sci. 2011, 14, 679-681. Real-time PCR detection of Mycoplasma felis in domestic cats suffering from chronic conjunctivitis (Poland) (IF: 0.565).
13. Malicki A., Trziszka T., http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&colName=WOS&SID=3DNMLeF791cKA7fdp3f&field=AU&value=Szpak,%20MSzpak M., Jarmoluk A., Janik P., Źrodłowska-Danek J. Przem. Chem. 2011, 90, 904-906. Technological and microbiological aspects of the lysozyme effect on poultry meat durability
2012
14. Lis E., Podkowik M., Bystroń J., Stefaniak T., Bania J. J. Food Protect. 2012, 75, 238-244. Temporal expression of staphylococcal enterotoxin SEH in comparison with Agr-dependent and independent enterotoxins (IF: 1.832)
15. Podkowik M., Bystroń J., Bania J. Foodborne Pathog. Dis. 2012, 9, 91-93. Genotypes, antibiotic resistance and virulence factors of staphylococci from ready-to-eat food (IF: 2.283)
16. Podkowik M., Bystroń J., Bania J. Pol. J. Vet. Sci. 2012, 15, 233-237. Prevalence of antibiotic resistance genes in staphylococci isolated from ready-to-eat meat products. (IF: 0.570)
17. Lis E., Podkowik M., Schubert J., Bystroń J., Stefaniak T., Bania J. Foodborne Pathog. Dis. 2012, 9, 762-766. Production of staphylococcal enterotoxin R by Staphylococcus aureus strains. (IF: 2.283)
18. Dworniczek E., Piwowarczyk J., Bania J., Kowalska-Krochmal B., Wałecka E., Seniuk A., Dolna I., Gościniak G. Acta Microbiol. Immunol. Hung. 2012, 59, 263-269. Enterococcus in wound infections: Virulence and antimicrobial resistance (IF: 0.646)

2013
19. Wałecka-Zacharska E., Kosek-Paszkowska K., Bania J., Karpiskova R., Stefaniak T., Lett. Appl. Microbiol. 2013, 56, 216-221. Salt stress-induced invasiveness of major L. monocytogenes serotypes. (IF: 1,749)
20. Podkowik M., Park J. Y., Seo K. S., Bystroń J., Bania J. Int. J. Food Microbiol. 2013, 163, 34-40. Enterotoxigenic potential of coagulase-negative staphylococci (IF: 3.155)
21. Rypuła K., Płoneczka-Janeczko K., Bania J., Wałecka E., Bierowiec K., Rozpędek W. Pol. J. Vet. Sci. 2013, 16, 381-383. Reduction of prevalence of persistent BVDV infection in cattle herds by long-term vaccination program (preliminary clinical study) (IF: 0.712)
22. Malicki A., Tubek B., Janik P., Szpak M., Źródłowska- Danek J., Grabowski T., Szyplik K., Wawrzeńczyk C. Przem. Chem. 92/8 (2013) 1268-1273. Wpływ fosfatydylobetulin na bakterie Staphylococcus aureus.

2014
23. Bystroń J., Krupa P., Podkowik M., Bania J. Med. Weter. 2014, 70, 20-24. Arcobacter spp. – a potential risk for food safety (IF: 0,196)
24. Płoneczka-Janeczko K., Bierowiec K., Bania J., Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z. Berl. Munch. Tierarztl. (Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift) 2014, 127, 243-246. Feline herpesvirus 1 (FHV-1) carriers among urban breeding facilities in Wroclaw (IF: 0.887)
25. Rak L., Knapik K., Bania J., Sujkowski J., Gadzinowski A. Eur. Food Res. Technol. 2014, 239, 189-194. Detection of roe deer, red deer, and hare meat in raw materials and processed products available in Poland (IF: 1.387)
26. Krupa P., Bystroń J., Bania J., Podkowik M., Empel J., Mroczkowska A. Poultry Sci. 2014, 93, 3179-3186. Genotypes and oxacillin resistance of Staphylococcus aureus from chicken and chicken meat in Poland (IF: 1.544)
27. Szpak M., Trziszka T., Polanowski A., Gburek J., Gołąb K., Juszczyńska K., Janik P., Malicki A., Szyplik K. Folia Biologica (Kraków) 2014, 62, 187-192. Evaluation of the antibacterial activity of cystatin against selected strains of Escherichia coli.

2015
28. Krupa P., Bystroń J., Podkowik M., Empel J., Mroczkowska A., Bania J. BioMed Res. Int. (wcześniej Journal of Biomedicine and Biotechnology) 2015, Article ID 141475, doi:10.1155/2015/141475. Population structure and oxacillin resistance of Staphylococcus aureus from pigs and pork meat in south-west Poland (IF: 2.706)
29. Płoneczka-Janeczko K., Kiełbowicz Z., Bierowiec K., Bania J., Kiełbowicz M. J. Small Anim. Pract. 2015, 56, 203-206. Characteristics of the bacterial flora in the conjunctival sac of cats from Poland (IF: 0,907)
30. Zacharow I., Bystroń J., Wałecka-Zacharska E., Podkowik M., Bania J. Pol. J. Vet. Sci. 2015, 18, 63–69. Prevalence and antimicrobial resistance of Arcobacter butzleri and Arcobacter cryaerophilus isolates from retail meat in Lower Silesia region, Poland (IF: 0.712)
31. Bystroń J., Podkowik M., Bania J., Krupa P., Schubert J. Med. Weter. 2015, 71, 341-345. Distribution of enterotoxins genes in Staphylococcus aureus isolates from pork and pigs (IF: 0.196)
32. Król J., Twardoń J., Mrowiec J., Podkowik M., Dejneka G., Dębski B., Nowicki T. Zalewski W. J. Dairy Sci. 2015. Streptococcus canis is able to establish a persistent udder infection in a dairy herd. (MNiSW: 45, IF: 2.550)
33. Zacharow I., Bystroń J., Wałecka-Zacharska E., Podkowik M, Bania J. BioMed Res. Int. 2015, Article ID 956507 http://dx.doi.org/10.1155/2015/956507 (wcześniej Journal of Biomedicine and Biotechnology) Genetic diversity and incidence of virulence-associated genes of Arcobacter butzleri and Arcobacter cryaerophilus isolates from pork, beef and chicken meat in Poland (IF: 1.579)
34. Wałecka-Zacharska E., Kosek-Paszkowska K., Bania J., Staroniewicz Z., Bednarski M., Wieliczko A. Pol. J. Vet. Sci. 2015, 18, 697-702. Invasiveness of L. monocytogenes strains isolated from animals in Poland (IF: 0.604)
35. Płoneczka-Janeczko K., Bania J., Bierowiec K., Kiełbowicz M., Kiełbowicz Z. Veterinární Medicína 2015, 60, 654-661. Reduction of Chlamydophila-felis-associated signs by roxithromycin treatment regimen in cats showing doxycycline intolerance (IF: 0.639)

2016
36. Allen K.J., Wałecka-Zacharska E., Chen J.C., Kosek-Paszkowska K., Devlieghere F., Van Meervenne E., Osek J., Wieczorek K., Bania J. Food Microbiol. 2016, 54, 178–189. Listeria monocytogenes – An examination of food chain factors potentially contributing to antimicrobial resistance (MNiSW: 35, IF: 3.374)
37. Król J., Wanecka A., Twardoń J., Mrowiec J., Dropińska A., Bania J., Podkowik M., Korzeniowska-Kowal A. Vet. Microbiol. 2016, 182 163–169. Isolation of Staphylococcus microti from milk of dairy cows with mastitis (MNiSW: 40, IF: 2.511)
38. Magdalena Podkowik, Keun Seok Seo, Justyna Schubert, Isaiah Tolo, D. Ashley Robinson, Jacek Bania, Jarosław Bystroń Int. J. Food Microbiol. 2016, 229, 52-59. Genotype and enterotoxigenicity of Staphylococcus epidermidis isolate from ready to eat meat products (MNiSW: 40, IF: 3.082)
39. Kovacevic J, Ziegler J, Wałecka-Zacharska E, Reimer A, Kitts DD, Gilmour MW. Appl. Environ. Microbiol. 2016, 82, 939-953. Tolerance of Listeria monocytogenes to Quaternary Ammonium Sanitizers Is Mediated by a Novel Efflux Pump Encoded by emrE (IF: 3.952)
40. Justyna Schubert, Magdalena Podkowik, Jarosław Bystroń, Jacek Bania Int. J. Food Microbiol. 2016, 235, 36–45. Production of staphylococcal enterotoxins in microbial broth and milk by Staphylococcus aureus strains harboring seh gene (IF: 3.445)
41. Marek Houszka, Jolanta Piekarska, Magdalena Podkowik, Michał Gorczykowski, Jacek Bania J. Vet. Res. 2016, 60, 435-439. Morphology and molecular study of Fascioloides magna – a growing threat to cervids (Cervidae) in Poland (IF: 0.468)

Publikacje 2017
1. Justyna Schubert, Magdalena Podkowik, Jarosław Bystroń, Jacek Bania Foodborne Pathog. Dis. 2017, 14, 223-230. Production of staphylococcal enterotoxins D and R in milk and meat juice by Staphylococcus aureus strains (IF: 2.270)
2. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, Jacek Bania, Karolina Bierowiec, Maciej Kiełbowicz, Zdzisław Kiełbowicz BioMed Res. Int. 2017. Article ID 3710404. Bacterial diversity in feline conjunctiva based on 16S rRNA gene sequence analysis – a pilot study.
3. Krzystek-Korpacka M, Gorska S, Diakowska D, Kapturkiewicz B, Podkowik M, Gamian A, Bednarz-Misa. Midkine is up-regulated in both cancerous and inflamed bowel, reflecting lymph node metastasis in colorectal cancer and clinical activity of ulcerative colitis. Cytokine 2017, 89, 68-75.
4. Jarosław Król, Jacek Bania, Anna Tobiasz, Jan Twardoń, Anna Wanecka, Agnieszka Korzeniowska-Kowal, Jacek Mrowiec Characterization of a genetically distinct subpopulation of Staphylococcus haemolyticus isolated from milk of cows with intramammary infections. Vet. Microbiol. 2018, 214, 28-35
5. Mateusz Kędzior, Aleksandra Pawlak, Rafał Seredyński, Jacek Bania, Aleksandra Platt-Samoraj, Magdalena Czemplik, Elżbieta Klausa, Gabriela Bugla-Płoskońska, Jan Gutowicz. Revealing the inhibitory potential of Yersinia enterocolitica on cysteine proteases of the papain family Microbiol. Res. 2018, 207, 211-225.
6. Justyna Schubert, Sylwia Krakowiak, Jacek Bania. Wytwarzanie enterotoksyn gronkowcowych w żywności. Med. Weter. 2018, 74, 5-16.

Prace doktorskie i habilitacyjne:

Autor, rok nadania stopnia, tytuł

  • dr Jarosław Hreczyński, 2011. Tytuł pracy: Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na wybrane drobnoustroje w środowisku mięsa świńskiego.
  • dr Ewa Wałecka, 2012. Tytuł pracy: Badanie wpływu stresu środowiskowego na wirulencję Listeria monocytogenes.
  • dr Elżbieta Lis, 2012. Tytuł pracy: Określanie ekspresji gronkowcowych enterotoksyn H oraz R w szczepach Staphylococcus aureus.
  • dr Jolanta Źródłowska-Danek, 2012. Tytuł pracy: Występowanie bakterii z rodzaju Legionella oraz innych zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie pobranej z zakładów uboju i przetwórstwa mięsa drobiowego i wieprzowego.
  • dr Maciej Szpak, 2013. Tytuł pracy: Ocena aktywności przeciwbakteryjnej cystatyny białka jaja kurzego.
  • dr Magdalena Podkowik, 2013. Tytuł pracy: Genotypy, antybiotykooporność oraz czynniki wirulencji gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z żywności gotowej do spożycia.
  • dr Paweł Krupa, 2016. Tytuł pracy: Genotypy i antybiotykooporność izolatów Staphylococcus aureus wyosobnionych od świń, kur oraz z mięsa wieprzowego i drobiowego.
  • dr Iwona Przychodniak, 2016. Tytuł pracy: Charakterystyka izolatów Arcobacter spp. wyosobnionych z mięsa surowego.
  • dr Justyna Schubert, 2017. Tytuł pracy: Określanie zdolności szczepów Staphylococcus aureus do wytwarzania gronkowcowych enterotoksyn H oraz R w żywności

Sprzęt laboratoryjny

· Spektrofotometr UV-Vis Cary 100 (Varian).
· Spektrofotometr/fluorymetr do pomiaru w mikroobjętościach DS-11 FX (DeNovix).
· Urządzenia do PCR w czasie rzeczywistym PCR IQ-5 (5-kanałowy) oraz CFX (2-kanałowy) (BioRad).
· Termocyklery blokowe MJ-Mini (BioRad) oraz SimpliAmp (ThermoScientific).
· System do fotografii i dokumentacji żeli GelDoc XR (BioRad).
· Zamrażarki niskotemperaturowe -86°C MDF-U486S oraz MDF-U73V (Sanyo).
· Inkubator mikrobiologiczny MIR-162 (Sanyo).
· Inkubator z atmosferą CO2 MCO-18AIC(UV) (Sanyo).
· Stół laminarny TopSafe 1.2 (Euroclone).
· Wytrząsarka z ogrzewaniem Excella E24 (New Brunswick).
· Urządzenia do elektroforezy DNA i białek oraz do elektrotransferu (BioRad).
· Termostat NESLAB RTE7 (ThermoScientific).
· Automatyczna płuczka do mikropłytek ELx50 (Biotec).
· Homogenizator kulowy TissueLyser LT (Qiagen).
· Wirówki z chłodzeniem 5415R oraz 5804R (Eppendorf).

Oferta badań usługowych (pol.)

Zaloguj się