Zasady finansowania zadań KNOW

Zasady finansowania zadań KNOW

logoknow

Dotacja projakościowa KNOW, chociaż ściśle wiąże się z działalnością naukową, ma charakter dotacji podmiotowej dydaktycznej przyznanej podmiotom wchodzącym w skład Konsorcjum „Wrocławskie Centrum Biotechnologii”. Dlatego z jej wydatkowaniem wiążą się określone możliwości, ale również ograniczenia:

1. Priorytet w finansowaniu posiadają zadania, które są działaniami realizowanymi przez kilku konsorcjantów (np. wspólne projekty, publikacje, warsztaty, konferencje).

2. Zadania związane z działalnością naukową pracowników i doktorantów powinny wiązać się z doskonaleniem jakości kształcenia.

3. Planowane wydatki nie mogą dotyczyć środków trwałych (pow. 3 500,00 zł), wyposażenia i sprzętu komputerowego.

4. Zadania zgłoszone do dofinansowania z dotacji projakościowej KNOW nie mogą być finansowane z innej dotacji (np. statutowej).

Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wchodzące w skład Konsorcjum WCB stosują „Zasady finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu", które zostały opracowane dla każdego Obszaru finansowania i określają:

1. zakres finansowania zadań;
2. uczestników zadań, to jest osoby/zespoły, które mogą ubiegać się o finansowanie zadań w określonym obszarze;
3. zasady aplikowania wraz z określeniem formularzy, które powinna zawierać aplikacja;
4. zasady finansowania;
5. kryteria oceny merytorycznej wniosków o finansowanie zadań KNOW;
6. zasady realizacji i rozliczania zadań.

„Zasady finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla Obszaru 1: Aktywność naukowo – dydaktyczna" (icon pdfpobierz zasady - obszar 1)

„Zasady finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla Obszaru 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB" (icon pdfpobierz zasady - obszar 2)

„Zasady finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla Obszaru 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo - dydaktycznej" (icon pdfpobierz zasady - obszar 3)

 

Zaloguj się