Informacje - badania naukowe

Badania naukowe

Każdego roku Wydział składa wniosek do MNiSW o przyznanie dotacji na działalność statutową na kolejny rok. Nowy formularz (w formie papierowej i elektronicznej) składa się z następujących części:

A. Dane wnioskodawcy uzupełnione o przyznaną kategorię jednostki naukowej.
B. Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego (częściowo dotychczasowy pkt. C ppkt. 4 wniosku), bez wskazania kwot planowanych do wydatkowania, a jedynie planowane do realizacji zadania badawcze, m.in. uwzględniające rozwój specjalności naukowych oraz rozwój kadry naukowej, tzw. dotacja bazowa
C. Dotacja na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego (dawniej odrębny wniosek), tzw. dotacja celowa
D. Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (dotychczasowa dotacja na badania własne i granty wewnętrzne); obecnie ta część dotacji może zostać przeznaczona na doktoraty, habilitacje oraz rozwój specjalności naukowych, o ile realizatorzy projektów nie przekroczyli 35 roku życia, tzw. dotacja celowa.
E. Dotacja na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych, tzw. dotacja celowa
F. Raporty z wykorzystania środków przyznanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, jeśli były przyznane fundusze na poszczególne zadania określone w pkt. B-E (dawniej pkt. D wniosku).

Zaloguj się