Aktualności

Aktualności

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata - 2020 r.

W opublikowanym właśnie najnowszym rankingu szanghajskim wrocławska weterynaria została sklasyfikowana na 271. miejscu.
 
Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata czyli tzw. ranking szanghajski jest zestawieniem opracowywanym przez Institute of Higher Education w Szanghaju, klasyfikującym osiągnięcia naukowo-badawcze uczelni wyższych.
 

Zmarł prof. dr hab. dr h.c mult. Marian Truszczyński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ś.P. prof. dr hab. dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego, wybitnego naukowca i Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Pan Profesor rozpoczął realizację swojej życiowej pasji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, z czego jesteśmy dumni. Po odbyciu studiów wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta naukowego do Dyrektora jednostki przebył w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Marian Truszczyński jest autorem ponad 400 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. Był członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Członkiem Rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącym Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącym V Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, przewodniczącym Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) w Paryżu. Był ponadto członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, członkiem honorowym Royal Society of Medicine w Londynie oraz członkiem Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych LEOPOLDINA. Profesor był wybitną postacią świata nauki, docenianym w kraju i za granicą.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz nasza jednostka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadały Mu tytuł doktora honoris causa. Owocna praca Pana Profesora została doceniona poprzez nadanie mu wielu odznaczeń państwowych, w tym Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wiadomość o śmierci prof. dr hab. dr h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego bardzo nas poruszyła i zasmuciła. Jesteśmy jednakże pewni, że spuścizna Pana Profesora będzie kontynuowana przez następne pokolenia doskonale wykształconych przez Niego naukowców.

W imieniu Władz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Rady Dyscypliny Weterynaria Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz całej społeczności akademickiej Wydziału, Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora oraz Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach składamy wyrazy głębokiego współczucia.

truszczynski

Wyróżnienia dla naszych naukowców

Z ogromną radością i dumą informujemy, że czworo naukowców, pracujących na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UPWr, zostało wybranych w skład prestiżowych komitetów naukowych.

Pan Prof. dr hab. Wojciech Niżański został przewodniczącym Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk. W nowym składzie prezydium Komitetu znalazła się również Pani Prorektor prof. Anna Chełmońska-Soyta, a członkami Komitetu zostali Pani prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko oraz Pan prof. dr hab. Jan Twardoń.  Więcej informacji na: www.upwr.edu.pl

Co wiecej, Pani Prorektor prof. dr hab. Anna Chełmońska - Soyta została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Komitetu Polityki Naukowej, niezwykle ważnego organu pomocniczego przy MNiSW. KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. Więcej informacji również na: www.upwr.edu.pl

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

kolaż

Koronawirus SARS-Cov-2 – informacje, zalecenia i komunikaty

Od 25 maja 2020 r. Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wznawia pracę stacjonarną  i jest otwarty w dni powszednie w godz. 10.00 - 14.00.

Drodzy Studenci i Doktoranci, w trosce o wasze i nasze zdrowie prosimy o stosowanie się do poniższych zasad obowiązujących społeczność akademicką UPWr podczas epidemii Sars-cov-2 (opraowanych na podstawie wytycznych MNiSW, przepisów prawa w tym Pisma okólnego nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r.):

1. We wszystkich obiektach i pomieszczeniach uczelni obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa. Należy również odkazić ręce przy wejściu do budynku lub dziekanatu.
2. W dziekanacie mogą równocześnie przebywać 2 osoby z wyjątkiem pracowników dziekanatu.
3. Przed i w pomieszczeniu dziekanatu należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m.
4. Wizyty w dziekanacie powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.
5. Nadal preferowaną formą komunikacji i załatwiania spraw jest kontakt mailowy i telefoniczny (działają wszystkie telefony stacjonarne do pracowników dziekanatu w godz. 8-14).
6. Nadal dokumenty można przesyłać mailowo na adresy pracowników dziekanatu korzystając wylącznie z poczty USOS lub wysyłać pocztą.
7. Nie wolno przychodzić na uczelnię jeśli występują objawy kliniczne wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2 lub miało się kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie w ciągu ostatnich 2 tygodni.
8. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia SARS-CoV-2 należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112, a na terenie Uczelni - niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi dziekanatu.

Komunikaty w sprawie śledzić można na bieżącą na stronie głównej Uczelni https://www.upwr.edu.pl/

 

Zaloguj się