Aktualności

Koronawirus SARS-Cov-2 – informacje, zalecenia i komunikaty

Od 25 maja 2020 r. Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej wznawia pracę stacjonarną  i jest otwarty w dni powszednie w godz. 10.00 - 14.00.

Drodzy Studenci i Doktoranci, w trosce o wasze i nasze zdrowie prosimy o stosowanie się do poniższych zasad obowiązujących społeczność akademicką UPWr podczas epidemii Sars-cov-2 (opraowanych na podstawie wytycznych MNiSW, przepisów prawa w tym Pisma okólnego nr 11/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2020 r.):

1. We wszystkich obiektach i pomieszczeniach uczelni obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa. Należy również odkazić ręce przy wejściu do budynku lub dziekanatu.
2. W dziekanacie mogą równocześnie przebywać 2 osoby z wyjątkiem pracowników dziekanatu.
3. Przed i w pomieszczeniu dziekanatu należy zachować dystans społeczny min. 1,5 m.
4. Wizyty w dziekanacie powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum.
5. Nadal preferowaną formą komunikacji i załatwiania spraw jest kontakt mailowy i telefoniczny (działają wszystkie telefony stacjonarne do pracowników dziekanatu w godz. 8-14).
6. Nadal dokumenty można przesyłać mailowo na adresy pracowników dziekanatu korzystając wylącznie z poczty USOS lub wysyłać pocztą.
7. Nie wolno przychodzić na uczelnię jeśli występują objawy kliniczne wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2 lub miało się kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie w ciągu ostatnich 2 tygodni.
8. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia SARS-CoV-2 należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112, a na terenie Uczelni - niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi dziekanatu.

Komunikaty w sprawie śledzić można na bieżącą na stronie głównej Uczelni https://www.upwr.edu.pl/

 

Zaloguj się