Nostryfikacje

Nostryfikacje

Informacje ogólne:
1. Wydział nostryfikuje wyłącznie dyplomy magisterskie, uprawniające do podjęcia studiów doktoranckich. Wydział nie ma kompetencji do nostryfikowania dyplomów 1 stopnia.
2. Koszt postępowania nostryfikacyjnego – 2 695,00 PLN

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
1. wniosek - icon txt załącznik nr 1
2. dyplom magistra uzyskany za granicą — oryginał do wglądu;
3. dokumenty pozwalające ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu
4. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.
5. kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
6. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia,
7. oświadczenie osoby o miejscu i dacie urodzenia.

         
Procedura:
1. Wniosek wraz ze wszystkim dokumentami składa się w dziekanacie. Dokumenty mogą być dostarczone pocztą, ale należy przesłać oryginały dyplomu i suplementu.
2. Komplet dokumentów zostaje przekazany Radzie Wydziału. Dokumenty muszą wpłynąć najpóźniej na 10 dni przed RW. Jeżeli dokumenty wpłyną w późniejszym terminie, zostaną przekazane na następne posiedzenie, w następnym miesiącu.
3. Jeżeli RW uchwali wszczęcie postępowania, ustala Komisję, która porównuje program studiów z programem wydziału i ustala różnice programowe. Zgodnie z uchwałą nr 70/2017 (icon txt załącznik nr 2) ustalone zostały obowiązkowe egzaminy. Komisja może wyznaczyć dodatkowe różnice.
4. Może się zdarzyć, że Komisja wezwie petenta do uzupełnienia dokumentacji. Dokumentacja powinna być potwierdzona przez uczelnię oficjalną pieczęcią.
5. Dziekanat ustala harmonogram egzaminów. O terminie egzaminu petent zostaje poinformowany minimum 14 dni przed egzaminem. Nostryfikant powinien dostarczyć dowód wpłaty za postępowanie nostryfikacyjne przed egzaminem lub w dniu egzaminu.
6. Nie zdanie egzaminu zamyka postępowanie nostryfikacyjne, zgodnie z uchwała RW nr 174/2017 (icon txt załącznik nr 3). Można ubiegać się o ponowne wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego. Przy ponownym wszczęciu obowiązuje ponowna opłata.
7. Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów Dziekanat wystawia zaświadczenie o uznaniu dyplomu.

Zaloguj się