Nostryfikacje

Nostryfikacje

Informacje ogólne:
1. Wydział nostryfikuje wyłącznie dyplomy magisterskie, uprawniające do podjęcia studiów doktoranckich. Wydział nie ma kompetencji do nostryfikowania dyplomów 1 stopnia.
2. Koszt postępowania nostryfikacyjnego – 2 695,00 PLN

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
1. wniosek - icon txt załącznik nr 1
2. dyplom magistra uzyskany za granicą — oryginał do wglądu;
3. dokumenty pozwalające ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu
4. tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP.
5. kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.
6. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba została przyjęta na studia,
7. oświadczenie osoby o miejscu i dacie urodzenia.

         
Procedura:
Wniosek wraz ze wszystkim dokumentami składa się w Biurze Rektora. Dokumenty mogą być dostarczone pocztą, ale należy przesłać oryginały dyplomu i suplementu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zaloguj się