Komisje Wydziałowe

Komisje Wydziałowe

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁOWE W KADENCJI 2016 - 2020

Wydziałowa Komisja Nauki:
przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Bania
sekretarz: dr hab. Jolanta Piekarska, prof. UPWr
członkowie:
prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Urszula Pasławska
prof. dr hab. Maciej Ugorski
prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr
dr hab. Maciej Janeczek, prof. UPWr
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz,
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Dziekan

Zadaniem Komisji ds. badań naukowych jest:
1. Sporządzanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących przewodów doktorskich, prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
2. Sporządzanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na zasadach określonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200).
3. Opiniowanie wniosków o finansowanie z dotacji na działalność statutową badań naukowych i prac rozwojowych, niezbędnych dla utrzymania potencjału badawczego jednostki.
4. Opiniowanie wniosków o finansowanie z dotacji na działalność statutową badań naukowych i prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Wydziałowa Komisja programowa kierunku "weterynaria":
przewodniczący: dr hab. Jarosław Bystroń prof. nadzw.
sekretarz: dr Agnieszka Suszko
członkowie:
dr hab. Halina Purzyc
dr hab. Aleksander Chrószcz, prof. UPWr
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
dr hab. Jarosław Król, prof. UPWr
dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr
dr Dominik Poradowski – wydziałowy koordynator ds. systemów dziekanatowych i ECTS,
doktorant
student

Zadaniem Komisji programowej kierunku weterynaria jest:
1. Opiniowanie zmian w planie i programie studiów, proponowanych przez prodziekana ds. studenckich, przez nauczycieli akademickich oraz studentów.
2. Nadzór nad zgodnością programu studiów ze standardem na kierunku „weterynaria”, określonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a zatwierdzonym przez radę Wydziału medycyny Weterynaryjnej oraz Senat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
3. Porównanie treści programowych zawartych w sylabusach przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych, realizowanych w programie studiów na kierunku „weterynaria” i ich zgodności z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
4. Współpraca z Komisją ds. jakości kształcenia w zakresie realizacji zadań wynikających z Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).

Wydziałowa Komisja ds. klinicznych:
przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Niżański
członkowie:
prof. dr hab. Urszula Pasławska,
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak,
prof. dr hab. Jan Twardoń,
prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko,
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr,
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz,
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. UPWr,
dr hab. Jarosław Popiel, prof. UPWr.
dr hab. Krzysztof Rypuła, prof. UPWr,
dr Michał Bednarski,
dr Janusz Bieżyński,
dr Grzegorz Dejneka,
dr Stanisław Dzimira, Prodziekan ds. studenckich

Zadaniem Komisji ds. klinicznych jest:
Opracowanie koncepcji rozwoju klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z uwzględnieniem ich roli w działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej i usługowej.

Wydziałowa Komisja ds. współpracy z zagranicą:
przewodniczący: dr Katarzyna Kosek-Paszkowska
członkowie:
prof. dr hab. Jacek Bania
prof. dr hab. Wojciech Niżański
dr Rafał Ciaputa
dr hab. Kamila Glińska-Suchocka, prof. UPWr
dr hab. Marcin Jankowski, prof. UPWr
dr Małgorzata Kandefer-Gola
dr Robert Karczmarczyk
dr Agnieszka Kurosad
dr hab. Błażej Poźniak, prof. UPWr
dr Jolanta Spużak
dr Edyta Wincewicz
dr hab. Aleksandra Pawlak
dr hab. Marcin Wrzosek

Zadaniem Komisji ds. współpracy z zagranicą jest:
Działalność w zakresie organizacji wymiany zagranicznej studentów, doktorantów i pracowników naukowo – dydaktycznych.

Wydziałowa Komisja ds. remontów:
przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Graczyk
członkowie:
prof. dr hab. Wojciech Niżański
prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk - Nowak,
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. prof. UPWr
dr hab. Maciej Janeczek, prof. prof. UPWr
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz,

Zadaniem Komisji ds. aparatury i remontów jest:
Opiniowanie wniosków dotyczących planów zakupów aparatury naukowo – badawczej i dydaktycznej oraz planów remontów.

Wydziałowa Komisja ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich:
przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Dziekan
sekretarz: dr hab. Marcin Jankowski, prof. UPWr
członkowie:
prof dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
prof. dr hab. Maciej Ugorski
prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UPWr

Zadaniem Komisji ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich jest:
Zadaniem Wydziałowej komisji oceniającej jest ocena nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale zgodnie ze Statutem UPWr.

Wydziałowa Komisja ds. strategii rozwoju wydziału:
przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Dziekan
sekretarz: dr Jolanta Spużak
członkowie:
prof dr hab. Jacek Bania, Prodziekan ds. nauki,
prof. dr hab. Wojciech Niżański,
prof. dr hab. Wojciech Nowacki,
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak,
prof. dr hab., Urszula Pasławska,
prof. dr hab. Marcin Świtała,
prof. dr hab. Maciej Ugorski,
dr hab. Paweł Chorbiński, prof. prof. UPWr
prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz.

Zadaniem Komisji ds. strategii rozwoju wydziału jest:
Opracowanie strategii rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na lata 2016 – 2020 oraz lata nastepne.

Wydziałowa Komisja ds. zapewnienia jakości kształcenia (zakończyła działaność w nn. składzie 31.12.2017 r.) :
przewodnicząca: dr hab. Anna Rząsa, prof. nadzw.
sekretarz: dr hab. Jan Madej, prof. UPWr
członkowie:
prof. dr hab. Marcin Nowak
dr hab. Jarosław Popiel, prof. prof. UPWr
dr hab. Albert Czerski, prof. UPWr
dr hab. Piotr Sławuta
dr Robert Karczmarczyk
dr Hieronim Borowicz
dr Agnieszka Suszko
mgr inż. Sebastian Ploch
student

Zadaniem Komisji ds. jakości kształcenia jest:
Zadania komisji określone w zał. 1 do Zarządzenie nr 113/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2012 roku dotyczące realizacji uchwały nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wydziałowa Komisja ds. nagród i odznaczeń:
przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kubiak – Dziekan
sekretarz: dr Magdalena Florek
członkowie:
prof. dr hab. Jacek Bania, Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. dr h. c. Alina Wieliczko
dr hab. Arkadiusz Miążek, prof. prof. UPWr
dr hab. Michał Dzięcioł, prof. UPWr
dr hab. Marianna Szczypka, prof. UPWr
dr Stanisław Dzimira, Prodziekan ds. studenckich
mgr Iwona Zbyryt (pracownik inż.- techn.)

Zadaniem Komisji ds. kadr, nagród i odznaczeń jest:
1. Opiniowanie wniosków o przyznawanie odznaczeń państwowych i uczelnianych pracownikom naukowo – dydaktycznym, inżynieryjno – technicznym i administracyjnym Wydziału, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Opiniowanie wniosków o przyznawanie nagród państwowych i nagród rektora pracownikom naukowo – dydaktycznym i inżynieryjno – technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wydawanie opinii w sprawach kadrowych.

Skład komisji dziekańskich

Zaloguj się