Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na lata 2021-2030.

Wprowadzenie

Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej będący spadkobiercą dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział dynamicznie się rozwijał zarówno w zakresie infrastruktury, prowadzonych badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej. Prowadzone na Wydziale badania naukowe doceniane są przez środowisko naukowe w kraju i zagranicą oraz podmioty gospodarcze. Prezentowana oferta edukacyjna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony maturzystów, a program i jakość kształcenia na kierunku weterynaria oceniane są wysoko zarówno przez studentów, Samorząd Lekarsko–Weterynaryjny, Inspekcję Weterynaryjną, lekarzy weterynarii prywatnej praktyki, a także krajowe i zagraniczne instytucje oceniające. Strategia Rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest także spójna ze "Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2030 roku”.

Charakterystyka Wydziału

Od chwili powstania Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, jego struktura organizacyjna, profil i zakres prowadzonych badań naukowych oraz oferta edukacyjna ulegały przeobrażeniom i były modyfikowane, co wynikało ze zmieniających się przepisów prawa, uwarunkowań wewnętrznych, standardów kształcenia oraz potrzeb administracji weterynaryjnej i praktyki terenowej.

W skład Wydziału jako jednostki zajmującej się kształceniem studentów na kierunku „weterynaria” oraz prowadzącej studia podyplomowe wchodzi 10 katedr:

- Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt,

- Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej wraz z Centrum Inżynierii Genetycznej,

- Katedra Farmakologii i Toksykologii,

- Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej,

- Katedra Patologii,

- Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów,

- Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,

- Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,

- Katedra i Klinika Chirurgii

- Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta

 Pracownia Komputerowa

Jednostką pozawydziałową, prowadzącą działalność badawczo - usługową jest Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria. Na Wydziale realizowane są badania w obszarach nauk podstawowych, przedklinicznych, klinicznych oraz higienicznych w szczególności dotyczących:

- molekularnych podstaw chorób zwierząt i zastosowania innowacyjnych metod terapeutycznych,

- mikrobiologicznych zagrożeń bezpieczeństwa żywności,

- molekularnych podstaw patogenności mikroorganizmów,

- badań nad zdrowiem i produkcyjnością zwierząt,

- rozrodu zwierząt domowych i dzikich,

- wykorzystania nowoczesnych technik diagnostycznych w medycynie weterynaryjnej oraz immunologicznych podstaw ochrony zdrowia zwierząt,

- inżynierii tkankowej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,

- patologii zwierząt dziko żyjących,

- neonatologii weterynaryjnej.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej kształci studentów na kierunku weterynaria, na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim,   jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych w języku angielskim (English Division)  oraz w ramach programów wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników badawczo-dydaktycznych. Pracownicy Wydziału, nauczyciele akademiccy, prowadzą również kursy na studiach I oraz II stopnia w ramach innych kierunków z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk przyrodniczych.

Na Wydziale prowadzone są także:

  • 4-letnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria
  • specjalizacyjne studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii, uprawniające do uzyskania tytułu specjalisty z zakresu:

- chirurgii weterynaryjnej,

- chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych,

- chorób psów i kotów,

- epizootiologii i administracji weterynaryjnej,

- higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,

- rozrodu zwierząt,

- weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,

- radiologii weterynaryjnej,

- chorób przeżuwaczy,

- chorób owadów użytkowych,

- prewencji weterynaryjnej i higieny pasz,

- studia podyplomowe z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz audytowania systemów jakości zdrowotnej żywności.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odbywają się w nowoczesnych multimedialnych salach dydaktycznych i laboratoriach. Wydział dysponuje 4 klinikami weterynaryjnymi, które wyposażone są w pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć klinicznych, przychodnie weterynaryjne i sale operacyjne dla małych i dużych zwierząt oraz własne, nowoczesne sale wykładowe. Ponadto Wydział dysponuje salą przeznaczoną do wykonywania sekcji zwierząt dużych i małych wyposażoną w osobne stanowiska sekcyjne. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Anatomia zwierząt” odbywają się w drugim kompleksie dydaktyczno-naukowym Wydziału, zlokalizowanym przy ulicy Kożuchowskiej. Tam znajdują się sale prosektoryjne wyposażone w nowoczesne stoły prosektoryjne oraz stanowiska do preparacji? zwłok zwierzęcych. W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Swojec” znajduje się obora dydaktyczna. Ponadto studenci doskonalą swoje umiejętności praktyczne w fermach zwierząt.

Analiza SWOT

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

 

1. Szeroka oferta kursów wybieralnych w programie kształcenia realizowanych w 7, 10 i 11 semestrze

2. Platforma edukacyjna EDUWET wcześniej wspierająca  a obecnie będąca siłą napędową e-learningu i zdalnego nauczania.

3. Rozwój studiów dla obcokrajowców (studia regularne i w ramach wymiany międzynarodowej)

4. Dobra współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Służbą Weterynaryjną, lekarzami prywatnej praktyki oraz podmiotami gospodarczym, co pozwala zapewnić wysokiej jakości kształcenia na poziomie europejskim.

5. Szeroka oferta unikatowych usług w zakresie diagnostyki i leczenia zwierząt, co wspiera nauczanie praktyczne, głównie istotnych przedmiotów klinicznych.

1. Nadmierne obciążenie dydaktyczne nauczycieli akademickich.

2. Nie w pełni wykorzystane możliwości diagnostyczne i terapeutyczne  wydziałowych Klinik (ograniczona działalność popołudniowa i nocna)

3. Brak zaplecza do regularnego, stacjonarnego leczenia dużych zwierząt.

4. Wzrastające obciążenie pracowników  badawczo-dydaktycznych obowiązkami organizacyjnymi i biurokratyzacja pracy znacząco ograniczając czas związany z pracą badawczą oraz bezpośrednim kontaktem ze studentami.

5. Brak pożądanej kompatybilności pomiędzy obowiązującym standardem kształcenia na kierunku weterynaria opracowanym i wprowadzonym przez MNiSzW w 2019 roku a standardem kształcenia na kierunku weterynaria wprowadzonym również w 2019 roku przez EAEVE.

Czynniki zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

 

1.Pozytywny wizerunek Wydziału oparty na wieloletniej tradycji, bogatym doświadczeniu i współpracy z otoczeniem.

2. Wysoka pozycja Wydziału w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i usługowej (w tym: uzyskanie kategorii A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Pozytywna opinia i akredytacja EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), na lata 2015-2025).

3.Możliwość prowadzenia zróżnicowanych szkoleń, kursów, studiów specjalizacyjnych i podyplomowych, co wpisuje się w politykę kształcenia ustawicznego

4.Możliwość aplikowania i pozyskania środków przeznaczonych na projekty badawcze i infrastrukturalne z UE w kontekście podniesienia jakości kształcenia

1.Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba kandydatów na studia.

2. Konkurencyjność innych, w tym nowopowstających wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku weterynaria.

3. Pogorszenie się jakości kształcenia w szkołach średnich, co skutkuje niższym poziomem wiedzy u kandydatów na studia i przekłada się na niższe wyniki nauczania przedmiotów podstawowych.

4.Brak w bliskim sąsiedztwie ferm dużych zwierząt, ubojni oraz przetwórni, co utrudnia realizowanie procesu dydaktycznego w zakresie profilaktyki i leczenia chorób dużych zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych i mięsa.

Misja

Opiera się na deklaracji, iż „misją naszą jest nieustanne pogłębianie i staranne przekazywanie współczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do dobrego wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej przygotowuje przyszłe elity społeczne – ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań”. Kadra badawczo– dydaktyczna kształtuje nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe postawy twórcze oraz społeczne, przekazując im zarówno wiedzę, jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją jednocześnie rozwijają zaś umiejętności ci, którzy sami je zdobyli w praktyce. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, wymagający spełnienia wysokich norm etycznych. Nauczyciele akademiccy wzbogacają swoją wiedzę poprzez zdobywanie i realizację projektów badawczych krajowych i zagranicznych, podczas odbywania staży naukowych w kraju i za granicą, uczestnictwo w wymianie myśli naukowej a umiejętności praktyczne zdobywają w jednostkach organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Wizja

W 2030 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest nowoczesnym, uznanym, prężnym i ciągle rozwijającym się ośrodkiem akademickim otwartym na współpracę międzynarodową i krajową. Jest dobrze postrzegany i rozpoznawany zarówno w makroregionie, kraju, jak i za granicą.

Cele strategiczne Wydziału

- Rozwój infrastruktury dydaktycznej, badawczej i usługowej w tym budowa Dolnośląskiego Centrum Innowacji Weterynaryjnej - Kliniki Dużych Zwierząt UPWr

- Rozwój kadry badawczo-dydaktycznej.

- Sprawne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

- Umiędzynarodowienie studiów - przyjmowanie studentów z zagranicy na pełny tok studiów  i wybrane lata, ale także korzystanie z programów mobilności i wymiany dla studentów naszego kierunku.

- Ustawiczne doskonalenie jakości kształcenia

- Doskonalenie jakości oferowanych usług edukacyjnych.

- Promowanie pozytywnego wizerunku Wydziału.

Główne kierunki działania

  1. 1. w zakresie infrastruktury:

- rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej, w tym: Dolnośląskiego Centrum Innowacji Weterynaryjnej - Kliniki Dużych Zwierząt UPWr, Centrum Chirurgii Doświadczalnej,

 (Wydział dysponuje opracowanym w 2012 r. programem funkcjonalno-użytkowym dla tej kliniki) oraz utworzenie kompleksu laboratoriów dydaktycznych higieny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego,

- utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem na bazie modernizacji pomieszczeń Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,

- unowocześnianie pomieszczeń dydaktycznych Wydziału oraz ich doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne,

- utworzenie środowiskowego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych;

  1. 2. w zakresie działalności dydaktycznej:

- dalszy rozwój studiów anglojęzycznych (zwiększenie liczby studentów),

- ponowne uzyskanie pozytywnej oceny EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education),

- poprawa jakości kształcenia, przede wszystkim w zakresie chorób dużych zwierząt,

- współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;

  1. 3. w zakresie działalności lekarsko-weterynaryjnej:

- wspieranie świadczenia usług weterynaryjnych na jak najwyższym poziomie,

- sukcesywne uzupełnianie i wymiana wyposażenia aparaturowego klinik i innych jednostek, świadczących działalność usługową, zgodnie ze standardami światowymi, co ma istotny wpływ na kształcenie praktyczne studentów

- zapewnienie późnowieczornych i/lub całodobowych usług lekarsko weterynaryjnych;

  1. 5. w zakresie współpracy międzynarodowej i z regionem związanej z procesem kształcenia:

- nawiązywanie nowej i rozwijanie istniejącej współpracy - szczególnie w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych  z jednostkami w regionie, w kraju i za granicą;

- podtrzymanie istniejącej i nawiązanie nowej współpracy z jednostkami gospodarczymi i firmami zajmującymi się hodowlą zwierząt (głównie bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i drobiu)

  1. 6. w zakresie aktywności studenckiej:

- utrzymanie na wysokim poziomie studenckiego ruchu naukowego,

- kontynuowanie współpracy między samorządem studenckim, a władzami Wydziału,

- aktywizacja studentów w prowadzenie działań na rzecz Wydziału i całego środowiska uniwersyteckiego przejawiająca się zwiększeniem zaangażowania w różne formy promocji Wydziału i Uczelni.

Program i harmonogram działań

Działalność dydaktyczna

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny/i

Termin realizacji

1.

Udoskonalanie, zintegrowanie oraz wzmocnienie skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale

wszyscy pracownicy realizujący proces dydaktyczny

proces ciągły

2.

Sukcesywny rozwój studiów anglojęzycznych w systemie English Division oraz wspieranie międzynarodowych programów wymiany studentów, doktorantów i pracowników

dziekan, prodziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych

proces ciągły

3.

Ciągła poprawa jakości kształcenia praktycznego studentów, głównie w zakresie chorób dużych zwierząt

dziekan, prodziekani, kierownicy klinik

proces ciągły

4.

Organizowanie specjalistycznych szkoleń jako alternatywnej formy ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności lekarzy weterynarii, w tym absolwentów Wydziału

kierownicy jednostek organizacyjnych

proces ciągły

Infrastruktura                                                   

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny/i

Termin realizacji

1.

Rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej, w tym: Dolnośląskiego Centrum Innowacji Weterynaryjnej - Kliniki Dużych Zwierząt UPWr oraz utworzenie kompleksu laboratoriów dydaktycznych higieny surowców i produktów zwierzęcego pochodzenia

dziekan, kierownicy klinik,

2030

2.

Poprawa warunków lokalowych w jednostkach Wydziału (m.in. w Zakładzie Parazytologii, w Zakładzie Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej)

kierownicy jednostek

2025

3.

Utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem Zwierząt na bazie modernizacji pomieszczeń Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

dziekan, kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

2025

4.

Centrum Chirurgii Doświadczalnej

kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii

2021

Mierniki realizacji celów strategicznych

- Liczba studentów zagranicznych.

- Liczba pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, doktorantów i studentów  uczestniczących  w wymianie międzynarodowej.

- Wyniki okresowej oceny pracowników, w tym oceny przeprowadzanej przez studentów i doktorantów oraz opinia słuchaczy studiów podyplomowych.

Zaloguj się