Strategia rozwoju

Strategia rozwoju

Stragedia rozwoju Wydziału do 2020 r.

Wprowadzenie

Wrocławski Wydział Medycyny Weterynaryjnej, jako spadkobierca dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej, rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział dynamicznie się rozwijał zarówno w zakresie infrastruktury, prowadzonych badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej. Prowadzone na Wydziale badania naukowe doceniane są przez środowisko naukowe w kraju i zagranicą oraz podmioty gospodarcze. Z kolei oferta edukacyjna cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony maturzystów, a program i jakość kształcenia oceniane są wysoko zarówno przez studentów, jak i Samorząd Lekarsko – Weterynaryjny, Inspekcję Weterynaryjną oraz lekarzy weterynarii prywatnej praktyki.
Strategia Rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jest spójna ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu do 2020 roku. Dokument sporządzono z uwzględnieniem uchwały nr 39/2013 Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie głównych kierunków rozwoju wydziału w latach 2013-2020 i jest zgodny ze strategią rozwoju województwa dolnośląskiego.

Charakterystyka Wydziału

Od chwili powstania Wydziału Medycyny Weterynaryjnej jego struktura organizacyjna, profil i zakres prowadzonych badań naukowych oraz oferta edukacyjna ulegały przeobrażeniom i były modyfikowane, co wynikało ze zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych, standardów kształcenia oraz potrzeb administracji weterynaryjnej i praktyki terenowej. Od września 2009 r. w skład Wydziału wchodzi 9 katedr:
- Katedra Biostruktury i Fizjologii Zwierząt
- Katedra Biochemii Farmakologii i Toksykologii
- Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
- Katedra Patologii
- Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni Psów i Kotów
- Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
- Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich
- Katedra i Klinika Chirurgii
- Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
oraz Pracownia Komputerowa i Wiwarium Wydziałowe.
Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora oraz doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.
Na Wydziale realizowane są badania w obszarach nauk podstawowych, przedklinicznych, klinicznych oraz higienicznych w szczególności dotyczących:
- molekularnych podstaw chorób zwierząt i zastosowania innowacyjnych metod  terapeutycznych,
- mikrobiologicznych zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
- molekularnych podstaw patogenności mikroorganizmów,
- badań nad zdrowiem i produkcyjnością zwierząt,
- rozrodu zwierząt domowych i dzikich,
- wykorzystania nowoczesnych technik diagnostycznych w medycynie weterynaryjnej,
- immunologicznych podstaw ochrony zdrowia zwierząt,
- inżynierii tkankowej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
- patologii zwierząt dziko żyjących,
- neonatologii weterynaryjnej.

Na Wydziale kształceni są studenci na kierunku weterynaria na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach anglojęzycznych dla obcokrajowców (English Division), jak również w ramach programów wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych.
Wydział prowadzi również kursy na studiach I i II stopnia w ramach innych kierunków z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk przyrodniczych.
Na Wydziale prowadzone są także:
- 4-letnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk weterynaryjnych
- specjalizacyjne studia podyplomowe dla lekarzy weterynarii, uprawniające do uzyskania tytułu specjalisty z zakresu:
- chirurgii weterynaryjnej,
- chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych,
- chorób psów i kotów,
- epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
- higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
- rozrodu zwierząt,
- weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej,
- radiologii weterynaryjnej,
- chorób przeżuwaczy,
- chorób owadów użytkowych,
- prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
- studia podyplomowe z zakresu dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz audytowania systemów jakości zdrowotnej żywności.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odbywają się w nowoczesnych multimedialnych salach dydaktycznych i laboratoriach.
Wydział dysponuje 4 klinikami weterynaryjnymi, które wyposażone są w pomieszczenia przeznaczone do zajęć klinicznych, przychodnie weterynaryjne i sale operacyjne dla małych i dużych zwierząt. Każda klinika posiada własną salę wykładową.
Sala przeznaczona do wykonywania sekcji zwierząt dużych i małych wyposażona jest w stanowiska sekcyjne.
Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Anatomia zwierząt” odbywają się w drugim kompleksie dydaktyczno-naukowym Wydziału, który zlokalizowany jest przy ulicy Kożuchowskiej. Tam znajdują się sale prosektoryjne wyposażone w nowoczesne stoły prosektoryjne oraz stanowiska do prezentacji zwłok zwierzęcych.
W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym „Swojec” znajduje się obora dydaktyczna.
Jedną z jednostek Wydziału jest Wiwarium, w którym utrzymywane są zwierzęta do celów dydaktycznych i badawczych.
Studenci doskonalą swoje umiejętności praktyczne w fermach zwierząt.

Analiza SWOT

Czynniki wewnętrzne Mocne strony Słabe strony
  Dobrze rozbudowana infrastruktura dydaktyczna i naukowo–badawcza.
Dobre wyposażenie aparaturowe Wydziału.
Wysoko wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna.
Udział pracowników Wydziału w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, w tym badaniach interdyscyplinarnych.
Rosnąca aktywność naukowa studentów w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych.
Szeroka oferta kursów wybieralnych w programie kształcenia.
Platforma edukacyjna EDUWET.
Rozwój studiów anglojęzycznych dla obcokrajowców.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie europejskim.
Dobra współpraca z samorządem lekarsko-weterynaryjnym, Państwową Służbą Weterynaryjną, lekarzami prywatnej praktyki oraz podmiotami gospodarczymi.
Szeroka oferta unikatowych usług diagnostycznych w zakresie leczenia zwierząt.
Niedostateczne środki finansowe na ciągły rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowo–badawczej.
Nadmierne obciążenie dydaktyczne powodujące osłabienie aktywności badawczej pracowników.
Czynniki zewnętrzne Szanse Zagrożenia
  Położenie geograficzne sprzyjające współpracy ponadregionalnej oraz międzynarodowej.
Pozytywny wizerunek Wydziału oparty na wieloletniej tradycji, bogatym doświadczeniu i współpracy z otoczeniem.
Wysoka pozycja Wydziału w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i usługowej.
Uzyskanie kategorii A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018.
Możliwość udziału w realizacji strategii rozwoju regionalnego.
Wzrost środków przeznaczonych na projekty badawcze i infrastrukturalne z UE.
Niż demograficzny i zmniejszająca się liczba kandydatów na studia.
Konkurencyjność innych wydziałów prowadzących kształcenie na kierunku weterynaria.
Niski poziom finansowania nauki oraz zbyt niski współczynnik kosztochłonności dla dydaktyki ustalony przez MNiSW.
Pogorszenie się jakości kształcenia w szkołach średnich, co skutkuje niższym poziomem wiedzy u kandydatów na studia.
Brak pozytywnej oceny EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education).
Brak w bliskim sąsiedztwie ferm dużych zwierząt, ubojni oraz przetwórni, co utrudnia realizowanie procesu dydaktycznego w zakresie profilaktyki i leczenia chorób dużych zwierząt oraz higieny zwierząt rzeźnych i mięsa.

Misja

Opiera się na deklaracji, iż „misją naszą jest nieustanne pogłębianie i staranne przekazywanie współczesnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do dobrego wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej przygotowuje przyszłe elity społeczne – ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań”. Kadra naukowo – dydaktyczna kształtuje nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe postawy twórcze oraz społeczne, przekazując im zarówno wiedzę, jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją jednocześnie rozwijają zaś umiejętności ci, którzy sami je zdobyli w praktyce. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, wymagający spełnienia wysokich norm etycznych. Nauczyciele akademiccy wzbogacają swoją wiedzę poprzez zdobywanie i realizację projektów badawczych krajowych i zagranicznych, podczas odbywania staży naukowych w kraju i za granicą, uczestnictwo w wymianie myśli naukowej. Umiejętności praktyczne zdobywają w jednostkach organizacyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Wizja

W 2020 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest nowoczesnym, uznanym, prężnym i ciągle rozwijającym się ośrodkiem akademickim otwartym na współpracę międzynarodową i krajową. Jest dobrze postrzegany i rozpoznawany zarówno w makroregionie, kraju, jak i za granicą.

Cele strategiczne Wydziału

- Rozwój infrastruktury dydaktycznej, badawczej i usługowej.
- Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej.
- Sprawne zarządzanie jednostkami organizacyjnymi Wydziału.
- Umiędzynarodowienie studiów.
- Ustawiczne doskonalenie jakości kształcenia.
- Podnoszenie jakości badań i rozszerzanie współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a także podmiotami gospodarczymi.
- Doskonalenie jakości oferowanych usług.
- Uzyskiwanie funduszy na rozwój działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej.
- Promowanie pozytywnego wizerunku Wydziału.

Główne kierunki działania

1. w zakresie infrastruktury (inwestycji):

- rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w Swojczycach (RZD „Swojec”), w tym: budowa kliniki dla dużych zwierząt (Wydział dysponuje opracowanym w 2012 r. programem funkcjonalno-użytkowym dla tej kliniki) oraz utworzenie kompleksu laboratoriów dydaktycznych higieny surowców i produktów zwierzęcego pochodzenia,
- utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt na bazie modernizacji i rozbudowy wiwariów Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych,
- poprawa warunków lokalowych w Zakładzie Parazytologii i w Zakładzie Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej,
- poprawa warunków lokalowych Zakładu Anatomii Zwierząt,
- utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem na bazie modernizacji pomieszczeń Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,
- unowocześnianie pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez jednostki Wydziału,
- utworzenie środowiskowego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych;

2. w zakresie działalności naukowo-badawczej:

- uzyskiwanie i realizacja projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych: projekty UE, NCN, NCBiR i inne,
dalszy rozwój współpracy naukowej między jednostkami wydziałowymi, międzywydziałowymi, uczelnianymi oraz z instytucjami naukowymi i podmiotami gospodarczymi,
- rozwój kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowia ludzi i zwierząt dziedziny wiedzy, jaką są zoonozy, w celu poprawy jakości życia poprzez utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zoonoz,
- rozwój usług badawczych i eksperckich na rzecz gospodarki i praktyki,
- rozwój działalności naukowo-badawczej w ramach Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych,
- utworzenie środowiskowego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych,
- utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt
- utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem Zwierząt,
- utworzenie Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Produkcyjnością Zwierząt Gospodarskich,
- utworzenie Laboratorium Diagnostycznego Chorób o Podłożu Immunologicznym;

3. w zakresie działalności dydaktycznej:

- dalszy rozwój studiów anglojęzycznych (zwiększenie liczby studentów),
- uzyskanie pozytywnej oceny EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education),
- poprawa jakości kształcenia, przede wszystkim w zakresie chorób dużych zwierząt,
- współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;

4. w zakresie działalności usługowej:

- świadczenie usług weterynaryjnych na jak najwyższym poziomie,
- sukcesywne uzupełnianie i wymiana wyposażenia aparaturowego klinik i innych jednostek, świadczących działalność usługową, zgodnie ze standardami  światowymi,
- zapewnienie całodobowych usług lekarsko weterynaryjnych;

5. w zakresie współpracy międzynarodowej i z regionem:

- nawiązywanie nowej i rozwijanie istniejącej współpracy z jednostkami w regionie, w kraju i za granicą;

6. w zakresie aktywności studenckiej:

- utrzymanie na wysokim poziomie studenckiego ruchu naukowego,
- współpraca miedzy samorządem studenckim, a władzami Wydziału,
- aktywizacja studentów w prowadzenie działań na rzecz Wydziału i całego środowiska uniwersyteckiego przejawiająca się zwiększeniem zaangażowania w różne formy promocji Wydziału i Uczelni.

Program i harmonogram działań

Działalność naukowa

Lp. Zadanie Odpowiedzialny/i Termin realizacji
1. Uzyskiwanie projektów badawczych wszyscy pracownicy naukowo- dydaktyczni i doktoranci proces ciągły
2. Wykorzystanie możliwości i potencjału naukowego Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych dziekan, kierownik Centrum, kierownik i pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów proces ciągły
3. Utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem Zwierząt i podejmowanie badań z tego zakresu dziekan, kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich 2020
4. Utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt i podejmowanie badań z tego zakresu dziekan, kierownik Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych 2020
5. Utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zoonoz i podejmowanie badań z tego zakresu dziekan, kierownicy jednostek organizacyjnych 2020
6. Utworzenie środowiskowego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych i podejmowanie badań z tego zakresu kierownik Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii 2020
7. Utworzenie Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Produkcyjnością Zwierząt Gospodarskich i podejmowanie badań z tego zakresu kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich oraz pozostali pracownicy Wydziału 2020
8. Utworzenie Laboratorium Diagnostycznego Chorób o Podłożu Immunologicznym z pracownią eksperymentalną kierownik Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej 2020

Działalność dydaktyczna

Lp. Zadanie Odpowiedzialny/i Termin realizacji
1. Udoskonalanie, zintegrowanie oraz wzmocnienie skuteczności działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale wszyscy pracownicy realizujący proces dydaktyczny proces ciągły
2. Sukcesywny rozwój studiów anglojęzycznych w systemie English Division oraz wspieranie międzynarodowych programów wymiany studentów, doktorantów i pracowników dziekan, prodziekani, kierownicy jednostek organizacyjnych proces ciągły
3. Ciągła poprawa jakości kształcenia praktycznego studentów, głównie w zakresie chorób dużych zwierząt dziekan, prodziekani, kierownicy klinik proces ciągły
4. Organizowanie specjalistycznych szkoleń jako alternatywnej formy ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności lekarzy weterynarii, w tym absolwentów Wydziału kierownicy jednostek organizacyjnych proces ciągły

Infrastruktura

Lp. Zadanie Odpowiedzialny/i Termin realizacji
1. Rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej w Swojczycach, w tym: budowa kliniki dla dużych zwierząt oraz utworzenie kompleksu laboratoriów dydaktycznych higieny surowców i produktów zwierzęcego pochodzenia dziekan, kierownicy klinik, wydziałowa komisja ds. klinicznych i komisja ds. budowy kliniki dużych zwierząt 2020
2. Poprawa warunków lokalowych w Zakładzie Parazytologii, w Zakładzie Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej dziekan, kierownik Zakładu Parazytologii, kierownik Zakładu Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej 2016
3. Poprawa warunków lokalowych Zakładu Anatomii Zwierząt dziekan, kierownik Zakładu Anatomii Zwierząt 2016
4. Utworzenie Centrum Zakażeń Eksperymentalnych Zwierząt na bazie modernizacji i rozbudowy wiwariów Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych dziekan, kierownik Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych 2020
5. Utworzenie Centrum Badań nad Rozrodem Zwierząt na bazie modernizacji pomieszczeń Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich dziekan, kierownik Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich 2020
6. Utworzenie środowiskowego Centrum Zaawansowanych Badań Biologicznych dziekan, kierownik Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii 2020
7. Utworzenie Laboratorium Diagnostycznego Chorób o Podłożu Immunologicznym z pracownią eksperymentalną kierownik Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej 2020

Mierniki realizacji celów strategicznych

- Liczba studentów zagranicznych.
- Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów  uczestniczących  w wymianie międzynarodowej.
- Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadających tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego.
- Wyniki okresowej oceny pracowników, w tym oceny przeprowadzanej przez studentów i doktorantów oraz opinia słuchaczy studiów podyplomowych.
- Liczba realizowanych projektów badawczych i wysokość ich finansowania.
- Liczba publikacji w czasopismach branych pod uwagę w ocenie parametrycznej jednostek.
- Posiadane akredytacje i certyfikaty.
- Liczba i wartość umów zawartych z podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności badawczej i usługowej.
- Liczba organizowanych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.

Środki na realizowanie celów

Badania naukowe realizowane będą z funduszy uzyskiwanych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z programów badawczych Unii Europejskiej, Fundację Nauki Polskiej oraz w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Działalność dydaktyczna i częściowo naukowa (dotacja MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki oraz dotacja na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców) finansowane będą ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków uzyskiwanych przez Wydział.

Strategia Rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu została zatwierdzona przez Radę Wydziału Uchwałą nr 81/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.

Zaloguj się