Władze Wydziału

Władze Wydziału

Kubiak mini

Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

phone 71320-1039, phone 71320-5107
fax 71 328-1567
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
Biuro Dziekana, poniedziałek i czwartek w godzinach 1000 - 1200

Zakres obowiązków:
1. Dziekan kieruje działalnością wydziału i jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
2. Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub kanclerza, a w szczególności:
1) reprezentuje wydział na zewnątrz, w ramach upoważnienia rektora;
2) zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy im, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność;
3) przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ;
4) zapewnia realizację uchwał rady wydziału;
5) opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni;
6) wyznacza zakresy działania prodziekanów;
7) powołuje komisje dziekańskie;
9) dysponuje środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału;
8) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
10) podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
11) dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału;
12) ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych na wydziale;
13) dokonuje rozdziału zajęć dydaktycznych;
14) podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi;
15) wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uczelni;
16) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych studentów i doktorantów wydziału;
17) dba o warunki i bezpieczeństwo pracy, o warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej, naukowej oraz o mienie i gospodarkę finansową wydziału.
3. Dziekan uchyla lub zmienia decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, statutem Uczelni lub narusza ważny interes Wydziału/Uczelni.

JBania

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Jacek Bania

phone 71 320-5425,
fax 71 328-1567
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - piątek, w godz. 900 - 1400, pod nr. tel. phone 71320-5425 oraz adresem e-mailowym email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres obowiązków Prodziekana ds. nauki dotyczy działalności naukowej pracowników wydziału oraz doktorantów, a w szczególności Prodziekan:

1. Sprawuje nadzór nad realizacją umów dotyczących współpracy naukowej.
2. Sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań wydziału w zakresie działalności naukowej i wspiera dziekana w prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych na te cele.
3. Nadzoruje i koordynuje działalność badawczo – rozwojową na wydziale oraz zajmuje się jej promocją.
4. Wspiera dziekana w rozwoju infrastruktury naukowej, w tym w koordynacji zakupów aparatury oraz realizowaniu polityki w zakresie jej rozmieszczenia i wykorzystania.
5. Wspiera dziekana w sprawowaniu nadzoru nad rozwojem kadry naukowej, a w szczególności nad awansami naukowymi pracowników.
6. Sprawuje nadzór na poprawnością dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działalności badawczo – rozwojowej i współpracuje w tym zakresie z wydziałowymi koordynatorami i pełnomocnikami dziekana, odpowiedzialnymi za opracowywanie wniosków i sprawozdań z działalności naukowej.
7. Współpracuje z kierownikiem studiów doktoranckich w zakresie realizacji programu studiów oraz przewodów doktorskich.


Dzimira mini

Prodziekan ds. studenckich
dr Stanisław Dzimira

phone 71320-5107
fax 71 328-1567
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
Dziekanat główny, poniedziałek i piątek w godzinach 1000 - 1200

Zakres obowiązków Prodziekana ds. studenckich dotyczy organizacji studiów na kierunku „weterynaria", prowadzonym w języku polskim, a w szczególności Prodziekan:
1. Sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań wydziału w zakresie dydaktyki
i wychowania oraz wspiera dziekana w prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych na te cele.
2. Nadzoruje pracowników dziekanatu w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz pomocy materialnej.
3. Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z rekrutacją na studia.
4. W porozumieniu z dziekanem, samorządem studenckim oraz Komisją programową kierunku „weterynaria" opracowuje plan i program studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych, który przedkłada Radzie Wydziału do akceptacji.
5. Zgodnie z regulaminem pomocy materialnych oraz wytycznymi prorektora ds. studenckich i edukacji przyznaje stypendia socjalne, mieszkaniowe, zapomogi oraz sprawuje nadzór nad zaspokojeniem potrzeb materialnych i zdrowotnych studentów wydziału.
6. Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z praktykami studenckimi oraz współpracuje w tym zakresie z pełnomocnikami dziekana ds. praktyk w inspekcji weterynaryjnej, praktyk hodowlanych i praktyk klinicznych.
7. Zgodnie z regulaminem studiów zalicza semestry studiów, przyznaje urlopy dziekańskie, kieruje na powtarzanie, skreśla z listy studentów, wyraża zgodę na reaktywację studiów.
8. Współpracuje z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi na wydziale oraz Wydziałowym koordynatorem SKN.
9. Współpracuje z Kuratorem wydziałowym ds. punktów ECTS, Pełnomocnikiem dziekana ds. platformy edukacyjnej EDUWET oraz Pełnomocnikiem dziekana ds. wdrożenia i obsługi systemu dziekanatowego (USOS i e-Dziekanat) oraz zapewnia warunki do prawidłowego wykonania zadań powierzonych tym osobom.
10. Współpracuje z wydziałowymi koordynatorami i pełnomocnikami dziekana, odpowiedzialnymi za promocję oferty edukacyjnej wydziału.


KKP

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych
dr Katarzyna Kosek-Paszkowska

phone 71 320-5265, phone 71 320-5171
fax 71 328-1567
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
Dziekanat główny, poniedziałek: 11.00-12.30, środa: 11.00-12.30

Zakres obowiązków Prodziekana ds. współpracy z zagranicą i studiów anglojęzycznych dotyczy organizacji studiów na kierunku „weterynaria", prowadzonych w języku angielskim oraz współpracy z zagranicą, a w szczególności Prodziekan:

1. Sprawuje nadzór nad organizowaniem wymiany międzynarodowej pracowników, doktorantów i studentów w ramach programów europejskich.
2. Podejmuje działania mające na celu rozwój współpracy zagranicznej wydziału.
3. Sprawuje nadzór nad realizacją umów dotyczących współpracy z zagranicą.
4. Sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań wydziału w zakresie dydaktyki
i wychowania oraz wspiera dziekana w prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych na te cele.
5. Nadzoruje pracowników dziekanatu w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej.
6. Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z rekrutacją na studia.
7. W porozumieniu z dziekanem, samorządem studenckim oraz Komisją programową kierunku „weterynaria" opracowuje plan i program studiów, który przedkłada Radzie Wydziału do akceptacji.
8. Nadzoruje i koordynuje całokształt spraw związanych z praktykami studenckimi oraz współpracuje w tym zakresie z pełnomocnikami dziekana ds. praktyk w inspekcji weterynaryjnej, praktyk hodowlanych i praktyk klinicznych.
9. Zgodnie z regulaminem studiów zalicza semestry studiów, przyznaje urlopy dziekańskie, kieruje na powtarzanie, skreśla z listy studentów, wyraża zgodę na reaktywację studiów.
10. Współpracuje z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi na wydziale oraz Wydziałowym koordynatorem SKN.
11. Współpracuje z Kuratorem wydziałowym ds. punktów ECTS, Pełnomocnikiem dziekana ds. platformy edukacyjnej EDUWET oraz Pełnomocnikiem dziekana ds. wdrożenia i obsługi systemu dziekanatowego (USOS i e-Dziekanat) oraz zapewnia warunki do prawidłowego wykonania zadań powierzonych tym osobom.
12. Współpracuje z wydziałowymi koordynatorami i pełnomocnikami dziekana, odpowiedzialnymi za promocję oferty edukacyjnej wydziału.
13. Współpracuje z uczelnianym koordynatorem programów międzynarodowych.

Zaloguj się