Informacje o dyscyplinie

Informacje o dyscyplinie

Dyscyplina Weterynaria

Weterynaria jest wiodącą dyscypliną naukową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr). Posiada ona kilkudziesięcioletnią tradycję i wysoce znaczące osiągnięcia badawcze uznane w kraju i na arenie międzynarodowej, co sprawia, że należy do prestiżowych obszarów nauki UPWr. Badania w zakresie nauk weterynaryjnych, a także rozwój kadry naukowej oraz kształcenie studentów na wysokim poziomie akademickim w ramach dyscypliny weterynaria prowadzone są od początku istnienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który jest spadkobiercą dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Wydział rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział dynamicznie się rozwijał zarówno w zakresie infrastruktury, prowadzonych badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej. W czasach powojennych wypromowano 661 doktorów, 159 doktorów habilitowanych oraz ponad 90 osób (pracowników Wydziału oraz innych jednostek naukowych z całego kraju) uzyskało tytuł profesora.
Od 2019 roku kompetencje badawcze realizowane są w ramach działalności Rady Dyscypliny Weterynaria UPWr, a kompetencje edukacyjne przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Misja dyscypliny weterynaria
Opiera się na deklaracji, iż misją naszą jest nieustanne zdobywanie i pogłębianie współczesnej wiedzy lekarsko-weterynaryjnej oraz staranne jej przekazywanie wraz z umiejętnościami praktycznymi co jest niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód lekarza weterynarii. Kadra reprezentująca dyscyplinę weterynaria prowadzi innowacyjne badania naukowe, doskonali swój warsztat badawczy, dydaktyczny i praktyczny na rzecz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w myśl idei „One health” oraz przygotowuje przyszłe elity społeczne – ludzi światłych, o rozległych horyzontach, świadomych swych przekonań. Kadra badawczo – dydaktyczna reprezentująca dyscyplinę weterynaria kształtuje nie tylko umiejętności praktyczne i umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe postawy twórcze oraz społeczne, przekazując im zarówno aktualną wiedzę, jak i umiejętności. Wiedzę przekazują najlepiej ci, którzy ją jednocześnie kreatywnie rozwijają, zaś umiejętności ci, którzy sami je zdobyli w praktyce. Zawód lekarza weterynarii jest zawodem zaufania publicznego, wymagający spełnienia wysokich norm etycznych. Nauczyciele akademiccy wzbogacają swoją wiedzę poprzez zdobywanie i realizację projektów badawczych krajowych i zagranicznych, podczas odbywania staży naukowych w kraju i za granicą, uczestnictwo w wymianie myśli naukowej. Umiejętności praktyczne zdobywają w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz podczas pobytów w innych renomowanych ośrodkach zagranicznych i krajowych.

Wizja rozwoju dyscypliny naukowej weterynaria
Dyscyplina naukowa Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku 2030 powinna:
• być wiodącą dyscypliną w kraju posiadającą najwyższy potencjał naukowy i kliniczny spośród wszystkich ośrodków realizujących badania dotyczące weterynarii,
• realizować badania wpisujące się w model nowoczesnego uniwersytetu badawczego, włączając się w system gospodarczy regionu i kraju, zajmując pozycje lidera innowacji w dyscyplinie weterynaria
• angażować się w rozwiązania globalnych wyzwań ludzkości, prowadzić badania przy współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz integrować środowisko naukowe i biznesowe, poprzez realizację działań sprzyjających transferowi wiedzy,
• pełnić kluczową rolę w realizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska w zakresie gospodarki żywnościowej i profilaktyki zdrowotnej,
• opierać się na solidarnej i prężnej wspólnocie studentów, doktorantów i pracowników badawczych, otwartej na poszukiwanie potencjalnych liderów i osobowości w kraju i za granicą, ceniącej kreatywność i wiedzę, kształcącej wysoko wykwalifikowanych i poszukiwanych specjalistów, gotowych podejmować wyzwania stawiane przez zmieniający się rynek pracy,
• dysponować nowoczesnym zapleczem badawczym umożliwiającym prowadzenie badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych na najwyższym światowym poziomie,
• traktować priorytetowo realizację interdyscyplinarnych i multicentrycznych projektów badawczych we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, w tym we współpracy z partnerami gospodarczymi i jednostkami budżetowymi oraz organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną przyrody i medycyną,
• podejmować działania na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego,
• posiadać i nieustannie doskonalić kadrę naukowców o znaczącym doświadczeniu merytorycznym, która jest rozpoznawana na arenie międzynarodowej, zaangażowana w prowadzenie badań we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi oraz pozyskującą środki finansowe na badania w ramach konkursów międzynarodowych.

 Priorytetowe obszary badawcze dyscypliny weterynaria

1. Molekularne podstawy chorób zwierząt i zastosowanie innowacyjnych metod terapeutycznych,
2. Mikrobiologiczne zagrożenia bezpieczeństwa żywności,
3. Molekularne podstawy patogenności mikroorganizmów,
4. Ocena aktywności immunotropowej i przeciwnowotworowej związków naturalnych i syntetycznych w badaniach in vitro na liniach komórkowych spontanicznych i ustalonych oraz in vivo na modelach zwierzęcych
5. Modelowanie populacyjne farmakokinetyki leków u zwierząt
6. Zastosowanie technik wysokoprzepustowych w diagnostyce molekularnej i klinicznej,
7. Zaawansowane badania nad fizjologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania organizmu,
8. Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnostyki klinicznej w medycynie weterynaryjnej,
9. Badania nad zdrowiem i produkcyjnością zwierząt,
10. Analizy współcześnie występujących chorób zakaźnych,
11. Rozród i neonatologia zwierząt domowych i dzikich,
12. Zaawansowane biotechniki reprodukcji z uwzględnieniem gatunków ginących,
13. Badania translacyjne obejmujących modele zwierzęce odpowiednich jednostek chorobowych występujących u człowieka,
14. Inżynieria tkankowaz wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
15. Immunologiczne podstawy ochrony zdrowia zwierząt,
16. Patologia zwierząt, w tym dziko żyjących,

 

Zaloguj się