Strategia

Strategia Rozwoju Dyscypliny Weterynaria 2020-2030

Strategia Rozwoju Dyscypliny Weterynaria 2020-2030

Weterynaria jest wiodącą dyscypliną naukową Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr). Posiada ona kilkudziesięcioletnią tradycję i znaczące osiągnięcia badawcze uznane w kraju i na arenie międzynarodowej, co sprawia, że należy do priorytetowych obszarów badawczych  UPWr. Badania w zakresie nauk weterynaryjnych, a także rozwój kadry naukowej oraz kształcenie studentów na wysokim poziomie akademickim w ramach dyscypliny weterynaria prowadzone są od początku istnienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, który jest spadkobiercą dorobku naukowego i tradycji Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Wydział rozpoczął działalność 1 listopada 1945 r. w ramach utworzonej od podstaw wyższej uczelni pod nazwą Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział dynamicznie się rozwijał zarówno w zakresie infrastruktury, wagi prowadzonych badań naukowych, jak i w działalności dydaktycznej. W czasach powojennych wypromowano 661 doktorów, 159 doktorów habilitowanych oraz ponad 90 osób (pracowników Wydziału oraz innych jednostek naukowych  z całego kraju) uzyskało tytuł profesora.

Od 2019 roku kompetencje badawcze realizowane są w ramach działalności Rady Dyscypliny Weterynaria UPWr, a kompetencje edukacyjne przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

Misja dyscypliny weterynaria

Wizja rozwoju dyscypliny naukowej weterynaria

Dyscyplina naukowa weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku 2030 powinna:

 • być wiodącą dyscypliną w kraju posiadającą najwyższy potencjał naukowy i kliniczny spośród wszystkich ośrodków realizujących badania dotyczące weterynarii,
 • realizować badania wpisujące się w model nowoczesnego uniwersytetu badawczego, włączając się w system gospodarczy regionu i kraju, zajmując pozycje lidera innowacji w dyscyplinie weterynaria,
 • wspierać działania w obszarze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa żywności,
 • angażować się w rozwiązania globalnych wyzwań ludzkości, prowadzić badania przy współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz integrować środowisko naukowe i biznesowe, poprzez realizację działań sprzyjających transferowi wiedzy,
 • pełnić kluczową rolę w realizacji Strategii Rozwoju Dolnego Śląska w zakresie gospodarki żywnościowej i profilaktyki zdrowotnej zwierząt,
 • opierać się na solidarnej i prężnej wspólnocie studentów, doktorantów i pracowników badawczych, otwartej na poszukiwanie potencjalnych liderów i osobowości w kraju i za granicą, ceniącej kreatywność i wiedzę, kształcącej wysoko wykwalifikowanych i poszukiwanych specjalistów, gotowych podejmować wyzwania stawiane przez zmieniający się rynek pracy,
 • dysponować nowoczesnym zapleczem badawczym umożliwiającym prowadzenie badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych na najwyższym światowym poziomie,
 • traktować priorytetowo realizację interdyscyplinarnych i multicentrycznych projektów badawczych we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi, w tym we współpracy z partnerami gospodarczymi i jednostkami budżetowymi oraz organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną przyrody i medycyną,
 • podejmować działania na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego,
 • posiadać i nieustannie doskonalić kadrę naukowców o znaczącym doświadczeniu merytorycznym, która jest rozpoznawana na arenie międzynarodowej, zaangażowana w prowadzenie badań we współpracy z wiodącymi ośrodkami zagranicznymi oraz pozyskującą środki finansowe na badania w ramach konkursów międzynarodowych.

Zadania strategiczne

Zadania strategiczne dyscypliny weterynaria wpisane są w realizację celu nadrzędnego UPWr, jakim jest zbudowanie międzynarodowej, efektywnej platformy prowadzenia przełomowych badań naukowych i dążenie do uzyskaniu statusu uczelni badawczej zgodnie z ustawowo przyjętym programem „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W tym zakresie, w wyniku przeprowadzonych analiz obszarów badawczych oraz uzyskanych osiągnięć naukowych kadry UPWr w sposób jednoznaczny wskazano dyscyplinę weterynaria jako jedną z trzech Priorytetowych Obszarów Badawczych uczelni.

Zadania te realizowane są poprzez:

 1. 1. Prowadzenie działalności naukowej na możliwie najwyższym poziomie obszarze europejskim i światowym, który ukierunkowany jest na pełnienie służebnej roli dla gospodarki i społeczeństwa.
 2. 2. Optymalne i efektywne zarządzanie wiedzą poprzez wprowadzenie/wdrożenie systemu zarządzania wiedzą, w tym: ocenę doskonałości naukowej pracowników UPWr, reprezentujących dyscyplinę weterynaria, ocenę potencjału współpracy międzynarodowej pracowników oraz weryfikację potencjalnych partnerów i możliwych efektów wspólnych przedsięwzięć.
 3. 3. Realizowanie badań naukowych przy wdrożeniu modelu rozwoju kariery naukowej doktorantów, pracowników naukowych i liderów zespołów badawczych, który jest oparty na systemie mentorskim oraz interdyscyplinarności prowadzonych badań naukowych.
 4. 4. Podnoszenie jakości modelu edukacyjnego poprzez wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia w oparciu o transfer wiedzy z obszarów badawczych do dydaktyki, co umocni jednostkę na pozycji lidera edukacji i innowacji poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty dydaktycznej dla studentów, doktorantów, pracowników i otoczenia biznesu, odpowiadającej potrzebom rynku pracy, a poprzez to, przyczyni się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.
 5. 5. Ciągłą modernizację i unowocześnianie zaplecza infrastrukturalnego UPWr, które jest narzędziem do prowadzenia działalności badawczo - naukowej i powinno być realizowane w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany i dynamiczny rozwój dyscypliny weterynaria.

Cele strategiczne i operacyjne

Cel strategiczny 1.

Rozwój głównych kierunków badawczych realizowanych w dyscyplinie weterynaria

Cele operacyjne:

Realizacja badań w obszarach nauk podstawowych, przedklinicznych, klinicznych oraz higieny żywności, w szczególności dotyczących:

 1. molekularnych podstaw chorób zwierząt i zastosowania innowacyjnych metod terapeutycznych,
 2. mikrobiologicznych zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
 3. molekularnych podstaw patogenności mikroorganizmów,
 4. ocena aktywności immunotropowej i przeciwnowotworowej związków naturalnych i syntetycznych w badaniach in vitro na liniach komórkowych spontanicznych i ustalonych oraz in vivo na modelach zwierzęcych,
 5. modelowanie populacyjne farmakokinetyki leków u zwierząt,
 6. zastosowania technik wysokoprzepustowych w diagnostyce molekularnej i klinicznej,
 7. zaawansowanych badań nad fizjologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania organizmu,
 8. wykorzystania nowoczesnych technik diagnostyki klinicznej w medycynie weterynaryjnej,
 9. badań nad zdrowiem i produkcyjnością zwierząt,
 10. analizy współcześnie występujących chorób zakaźnych,
 11. rozrodu i neonatologii zwierząt domowych i dzikich,
 12. zaawansowanych biotechnik reprodukcji z uwzględnieniem gatunków ginących,
 13. badań translacyjnych obejmujących modele zwierzęce odpowiednich jednostek chorobowych występujących u człowieka,
 14. inżynierii tkankowej z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
 15. immunologicznych podstaw ochrony zdrowia zwierząt,
 16. patologii zwierząt, w tym dziko żyjących,
 17. badań nad nowotworami spontanicznie występującymi u zwierząt, z uwzględnieniem ich zależności od środowiska zewnętrznego i predyspozycji rasowych.

Cel strategiczny 2.

Podnoszenie potencjału naukowego zespołów poprzez współpracę naukową.

Cele operacyjne:

 1. współpraca badawcza pomiędzy zespołami reprezentującymi nauki podstawowe, przedkliniczne, kliniczne i higienę żywności, z uwzględnieniem struktury Wiodących Zespołów Badawczych,
 2. nawiązywanie i realizacja współpracy pomiędzy zespołami reprezentującymi dyscyplinę weterynaria i inne dyscypliny UPWr poprzez prowadzenie projektów, wspólne publikacje, wnioski patentowe i inne aktywności naukowe,
 3. współpraca z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi reprezentującymi dyscyplinę weterynaria i/lub pokrewne dyscypliny naukowe poprzez realizację projektów, wspólne publikacje, wnioski patentowe i inne aktywności naukowe

Cel strategiczny 3.

Podnoszenie kwalifikacji i potencjału naukowego zespołów poprzez międzynarodową współpracę badawczą.

Cele operacyjne:

 1. zwiększenie mobilności pracowników badawczych badawczo-dydaktycznych,
 2. pozyskiwanie i realizacja międzynarodowych projektów badawczych, przy wykorzystaniu istniejących zasobów naukowych oraz infrastruktury,
 3. realizacja wspólnych badań międzynarodowych poprzez włączanie do zespołów naukowców zagranicznych, pracujących w oparciu o infrastrukturę UPWr
 4. rozwój potencjału badawczego dyscypliny poprzez udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych,
 5. podnoszenie poziomu rozpoznawalności pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych poprzez stwarzanie warunków sprzyjających publikacjom w czasopismach JCR oraz czynnego udziału w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych,
 6. podnoszenie poziomu rozpoznawalności i zakresu współpracy z partnerami zagranicznymi pracowników badawczych i badawczo - dydaktycznych poprzez sprzyjanie uzyskiwaniu przez nich tytułu specjalisty europejskiego/amerykańskiego potwierdzonego certyfikatem European/American College of Veterinary Specialisation.

Cel strategiczny 4.

Umiędzynarodowienie aktywności badawczej oraz stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi programów międzynarodowych

Cele operacyjne:

 1. realizacja prac doktorskich w ramach Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej UPWr,
 2. tworzenie systemu wspierającego udział pracowników badawczych i badawczo -dydaktycznych w wyjazdach za granicę oraz stworzenie atrakcyjnych warunków powrotu do Polski,
 3. stworzenie oferty podwójnych dyplomów (PhD) oraz utrzymanie uznawalności zagranicznej dyplomu lekarza weterynarii UPWr,
 4. odnawianie akredytacji EAEVE i innych organizacji międzynarodowych i krajowych przyznających certyfikaty doskonałości,
 5. stworzenie warunków do otwarcia oferty dla rezydentów specjalizacji europejskich/amerykańskich na UPWr – systemu European/American Veterinary Specialisation Colleges,
 6. wspieranie udziału pracowników w międzynarodowych programach naukowych, sieciach badawczych i sieciach uniwersytetów prowadzących badania w obszarze nauk weterynaryjnych
 7. wspieranie pozyskiwania ofert stypendialnych przez wybitnych naukowców dyscypliny.
 8. wspieranie współpracy z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi w obszarze nauk weterynaryjnych, szczególnie w zakresie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych.

Cel strategiczny 5.

Promocja Uczelni jako miejsca atrakcyjnego do realizowania zadań badawczych w dyscyplinie weterynaria.

Cele operacyjne:

 1. organizacja międzynarodowych konferencji naukowych o światowym prestiżu,
 2. organizacja konferencji i warsztatów dla naukowców i lekarzy praktyków z kraju i zagranicy, mających na celu promocje transferu wiedzy do praktyki klinicznej,
 3. udział pracowników naukowych UPWr, reprezentujących dyscyplinę weterynaria w prestiżowych konferencjach, warsztatach naukowych, specjalistycznych szkoleniach mistrzowskich, specjalizacjach krajowych i europejskich w charakterze wykładowców i ekspertów,
 4. udział pracowników naukowych UPWr, reprezentujących dyscyplinę weterynaria w krajowych i międzynarodowych ciałach eksperckich oraz w opracowywaniu ekspertyz w oparciu o wyniki prac badawczych,
 5. udział pracowników naukowych UPWr reprezentujących dyscyplinę weterynaria w komitetach naukowych i organizacyjnych prestiżowych konferencji, we władzach międzynarodowych towarzystw naukowych i branżowych, redakcjach wiodących czasopism naukowych,
 6. realizacja istniejących i nawiązywanie nowych międzynarodowych umów bilateralnych konsorcyjnych,
 7. organizacja wydarzeń mających na celu popularyzowanie nauki wśród społeczności regionu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących zdrowia zwierząt, dobrostanu, zagrożeń zoonotycznych i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Cel strategiczny 6.

Doskonalenie jakości prowadzonych badań naukowych w ramach przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz przez samodzielnych pracowników naukowych.

Cele operacyjne:

 1. współpraca ze Szkołą Doktorską i określenie kierunków badawczych o znaczeniu strategicznym dla rozwoju dyscypliny weterynaria, w ramach których powinny być realizowane prace doktorskie,
 2. organizacja zebrań naukowych/seminariów pracowników reprezentujących dyscyplinę, w tym zebrań z udziałem naukowców reprezentujących inne ośrodki krajowe i zagraniczne, skierowanych do osób prowadzących badania w dyscyplinie weterynaria,
 3. aktywny udział członków Rady Dyscypliny w rozwoju doktorantów i habilitantów poprzez aktywny udział w dyskusji naukowej w czasie prezentacji założeń pracy doktorskiej  lub jednotematycznego cyklu publikacyjnego będącego przedmiotem postępowania habilitacyjnego podczas posiedzeń Rady Dyscypliny lub Komisji ds. Współpracy ze Szkołą Doktorską oraz udział w opiniowaniu Indywidualnych Planów Badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej,
 4. doskonalenie umiejętności zarządzania wiedzą i umiejętności miękkich w zakresie relacji-mistrz uczeń  promotorów i opiekunów naukowych studentów uczestniczących w badaniach naukowych i doktorantów
 5. zarządzanie procesem uzyskiwania i publikowania  wyników badań klinicznych opartych o dowody naukowe

Cel strategiczny 7.

Doskonalenie transferu osiągnięć badawczych do procesu kształcenia w obszarze weterynarii.

Cele operacyjne:

 1. promocja i transfer wiedzy w zakresie badań prowadzonych w dyscyplinie weterynaria w realizacji procesu dydaktycznego dla studentów oraz uczestników podyplomowych studiów specjalizacyjnych,
 2. zwiększenie udziału w procesie kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów-naukowców i praktyków z kraju i zagranicy,
 3. angażowanie studentów w projekty badawcze realizowane w jednostkach i zwiększenie konkurencyjności absolwentów przy aplikowaniu do Szkoły Doktorskiej,
 4. pozyskiwanie projektów dydaktycznych zwiększających zarówno atrakcyjność kierunku studiów weterynaria i kwalifikacje zawodowe absolwentów oraz uwzględniających transfer wiedzy do programu dydaktycznego.

Cel strategiczny 8.

Monitorowanie i stymulowanie rozwoju dyscypliny w kontekście przygotowania do jej cyklicznej ewaluacji.

Cele operacyjne:

 1. okresowa ocena dorobku naukowego poszczególnych pracowników prowadzących badania w ramach dyscypliny weterynaria,
 2. opracowanie strategii publikowania wyników badań naukowych poszczególnych pracowników i zespołów w czasopismach w dyscyplinie weterynaria,
 3. wnioskowanie o finansowanie ze źródeł zewnętrznych projektów krajowych i międzynarodowych, priorytetowo multidyscyplinarnych i/lub wieloośrodkowych,
 4. przygotowywanie wniosków patentowych w związku z realizowanymi badaniami,
 5. współpraca z partnerami z przemysłu w ramach realizacji projektów badawczych,
 6. opracowanie strategii uzyskiwania możliwie najwyższego wpływu dyscypliny na otoczenie społeczne i gospodarcze w kraju i za granicą i dokumentowanie go.

Cel strategiczny 9

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych użytecznych społecznie w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

Cele operacyjne:

 1. współpraca z partnerami gospodarczymi w realizacji projektów oraz partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju w myśl społecznej odpowiedzialności uczelni,
 2. promocja oferty UPWr w zakresie badań i usług badawczych z obszaru nauk weterynaryjnych,
 3. upowszechnianie i komercjalizacja wyników działań B+R oraz zwiększanie obecności dyscypliny weterynaria w krajowych i międzynarodowych programach i projektach badawczych,
 4. wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w zakresie projektowania, wprowadzania do praktyki i promowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauk weterynaryjnych,
 5. udział w realizacji programu „Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”,
 6. wykorzystanie nowo tworzonego zaplecza badawczego Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt w ramach Regionalnego Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności (CIT) dla podnoszenia doskonałości naukowej w dyscyplinie oraz zintensyfikowania współpracy z otoczeniem gospodarczym,
 7. doskonalenie i wykorzystanie zaplecza badawczego i infrastruktury Katedr, w których prowadzone są badania w dyscyplinie weterynaria oraz w obrębie Centrum Inżynierii Genetycznej, Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, Centrum Chirurgii Eksperymentalnej oraz w przyszłości w Centrum Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i rozwijanie współpracy tych jednostek z otoczeniem gospodarczym,
 8. udział w przygotowaniu i realizacji założeń budowanej Kliniki Dużych Zwierząt na Swojczycach oraz wykorzystanie jej infrastruktury i zaplecza aparaturowego dla prowadzenia badań naukowych, w tym aplikacyjnych, transferu wiedzy w procesie dydaktycznym oraz współpracy z krajowym i zagranicznym otoczeniem gospodarczym,
 9. doskonalenie zaplecza aparaturowego i infrastruktury Klinik Weterynaryjnych w celu zapewnienia ciągłego postępu w zakresie prowadzonych tam badań, transferu wiedzy i wdrożeń do praktyki klinicznej rezultatów badań oraz zacieśniania współpracy z partnerami gospodarczymi,
 10. wspieranie transferu wiedzy do praktyki gospodarczej w obszarze nauk weterynaryjnych poprzez udział w ministerialnym programie „Doktorant wdrożeniowy” oraz innych podobnych inicjatywach.

Zaloguj się