Przewód doktorski

Przewód doktorski

Kandydat dostarcza do Dziekanatu na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Wydziału następujące dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki typu "doc" bez podpisów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):
1. icon txt Wniosek o wszczęcie przewodu,
2. Życiorys,
3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego,
4. Cel, założenia i plan pracy doktorskiej,
5. Wykaz publikacji wraz z kserokopiami pierwszych stron publikacji oraz informacje o innej działalności popularyzującej naukę,
6. Opinia opiekuna naukowego,
7. Oświadczenie, że praca nie była i nie jest przedmiotem wcześniej wszczętych przewodów doktorskich,
8. Zgoda LKE na prowadzenie badań lub oświadczenie, że zgoda taka nie jest konieczna zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
9. Oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów przewodu doktorskiego (dla kandydatów spoza Wydziału),
10. Prezentacja przedstawiana przez kandydata Radzie Wydziału (wydruk).

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.

Przewody wszczęte przed 1 października 2011 roku są kontynuowane według "starej procedury" tj. przed zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2011 r.

icon pdf Rozprawa doktorska stanowiąca cykl publikacji - kryteria
icon pdf Wyróżnienie rozprawy doktorskiej - kryteria

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich

Zaloguj się