Stypendia

Stypendia - studia doktoranckie

Uczelniane regulaminy przyznawania stypendiów i wzory wniosków:
https://upwr.edu.pl/badania/doktoranci/studia-doktoranckie/stypendia

icon txt Wydziałowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
icon txt Wydziałowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów

Terminy składania wniosków:

a) Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego: do 5 października br.

b) Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego: do 5 października br.
Doktoranci pierwszego roku do wniosku dołączają oświadczenie dot. konta bankowego: do pobrania tu: https://upwr.edu.pl/badania/doktoranci/studia-doktoranckie/stypendia

Doktoranci drugiego i kolejnych lat studiów do wniosku dołączają "tabelę oceny punktowej doktoranta " (do pobrania).

c) Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

d) Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów: do 5 października br.
Doktoranci drugiego i kolejnych lat studiów do wniosku dołączają "kartę oceny punktowej doktoranta - stypendium dla najlepszych doktorantów" (do pobrania)

e) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych: zaleca się złożenie wniosków do 5 października br.
Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr:
– zimowy (okres: październik – luty),
– letni (okres: marzec – lipiec).
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 10 miesięcy.
Jeżeli wniosek o przyznanie ww. świadczeń został złożony w trakcie trwania semestru, stypendium może być przyznane, jeżeli pozwalają na to względy finansowe. W takim przypadku prawo do stypendium ustala się od miesiąca złożenia kompletnego wniosku, chyba, że przyczyna była niezależna od doktoranta. W takiej sytuacji prawo do stypendium może być ustalone od miesiąca zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do stypendium, nie wcześniej jednak niż od początku semestru.

f) Wniosek o przyznanie zapomogi:
Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Zaloguj się