Fakultety

Fakultety

Rok akademicki 2021/2022

Wykaz zajęć fakultatywnych

Fakultety (dla studentów studiujących od roku akademickiego 2012/13 i lat późniejszych)

1. Zapisy na przedmioty fakultatywne przyjmowane są u osób odpowiedzialnych za przedmiot.
2. Fakultet może być prowadzony, gdy zgłosi się minimum 18 studentów.

Wybierając fakultety należy pamiętać o obowiązku:
1. odbycia określonej liczby godzin zajęć fakultatywnych w danym roku akademickim (tab. 1 i 2);
2. wybierania przedmiotów z oferty zajęć fakultatywnych przypisanych do danego roku studiów (semestru);

Studenci chcący realizować dodatkowe zajęcia fakultatywne ponad przewidziany program studiów (dodatkowe godziny ponad limit) muszą uzyskać pisemną zgodę dziekana ds. studenckich.

Tab. 1. Harmonogram realizacji przedmiotów fakultatywnych w programie studiów (rok studiów; liczba godzin; ECTS)
tabela1 fakultety102018

Zaloguj się