Klauzula informacyjna dla studentów

Klauzula informacyjna dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, REGON: 000001867.
2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668), art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane są również przetwarzane na podstawie ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f, w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora danych dotyczących bezpośredniego kontaktu ze studentami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji świadczenia usług edukacyjnych.
5. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Uczelni
w zakresie kształcenia studentów między innymi w oparciu o:
· Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym,
· Rozporządzenie MNiSW ws. dokumentacji przebiegu studiów,
· Statut Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
· Ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
· Rozporządzenie MNiSW ws. szczegółowych zasad trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich,
· Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
· Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
· Regulamin określający zasady organizacji i odbywania staży studenckich przygotowujących do pracy nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Zakres przetwarzania danych osobowych do niniejszej klauzuli umieszczono w załączniku nr 1.
6. Okres przechowywania danych osobowych w aktach studenta określony jest odrębnymi przepisami.
7. Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom w krajach trzecich (do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony odbywać się będzie poprzez zastosowanie właściwych środków technicznych, wyraźną zgodę osoby, której dane będą przekazane lub podpisanie standardowych klauzul umownych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji i profilowania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego europejskiego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
Załącznik nr 1.

Zakres przetwarzania danych osobowych studentów:
· sporządzenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych i ewentualnych aneksów do tej umowy,
· obsługa studenta w czasie trwania toku studiów, np. przygotowanie i wydanie legitymacji studenckiej, zaświadczeń o studiowaniu, organizacja zajęć dydaktycznych
i konsultacji, przeprowadzanie ewaluacji i walidacji zdobytej wiedzy i umiejętności, wydawanie postanowień i decyzji w sprawach studenckich, założenie konta i wydanie karty bibliotecznej, założenie konta poczty studenckiej, przygotowanie i wydanie dyplomu ukończenia studiów,
· rozpatrzenie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej i ewentualna wypłata tych świadczeń,
· obsługa i wypłata innych świadczeń stypendialnych dla studentów,
· obsługa i egzekwowanie należności za czynności edukacyjne zgodnie z zawartą umową
o świadczenie usług edukacyjnych,
· obsługa ubezpieczeń zdrowotnych studentów i polis NNW,
· obsługa Samorządu Studentów, grup twórczych, Studenckich Kół Naukowych i innych form aktywności, w tym udziału studentów w konferencjach, sejmikach, konwentach, zawodach sportowych, akcjach społecznych,
· obsługa wyjazdów wymiany studenckiej w ramach programów międzynarodowych
i krajowych,
· organizacja praktyk i staży studenckich,
· przygotowanie skierowania na obowiązkowe badania lekarskie,
· przygotowanie rankingów najlepszych studentów i absolwentów,
· wydawanie zaświadczeń do kredytów studenckich,
· sprawozdawczość: POL-on, NAWA, GUS,
· przeprowadzenie ankietyzacji zajęć dydaktycznych w związku z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia.
· wystawianie zaświadczeń potwierdzających poziom znajomości języka obcego
wg CEFR w zakresie egzaminu TOEFL, WIDaF, TFI,
· komunikowanie się ze studentem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej i/lub adresu zamieszkania/do korespondencji podanych przez studenta,
· zakwaterowanie studentów w domach studenckich,
· postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec studentów,
· szkolenie w zakresie BHP i p.poż. w ramach "Dnia wstępnego" dla studentów I roku,
· w związku działalnością pełnomocników ds.: studenckich kół naukowych, uzależnień, osób niepełnosprawnych oraz Poradni Rozwoju Osobistego,
· rozpatrywanie podań, próśb, skarg i wniosków,
· dane studentów i absolwentów, za ich zgodą, mogą być wykorzystane do prezentacji na stronach internetowych Uczelni sylwetek laureatów i finalistów konkursów, do których przystąpili za pośrednictwem Uczelni.
· dane osobowe studentów mogą zostać udostępniane podmiotom, z którymi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zawarł porozumienie o wspólnym kształceniu studentów.

 

Zaloguj się