Sylabusy przedmiotów

Sylabusy przedmiotów

Wzór sylabusa w języku polskim

Skrócone sylabusy przedmiotów
W celu uzyskania pełnego sylabusa należy skontaktować się z Dziekanatem

Przedmioty obowiązkowe
Administracja i akty prawne dotyczące weterynarii
Agronomia
Anatomia topograficzna
Anatomia zwierząt I-II
Andrologia i sztuczne unasiennianie
Bezpieczeństwo pasz
Biochemia I-II
Biofizyka
Biologia
Biologia komórki
Biostatystyka i metody dokumentacji
Chemia
Chirurgia ogólna i anestezjologia
Choroby koni
Choroby owadów użytkowych
Choroby psów i kotów
Choroby ptaków
Choroby ryb
Choroby zwierząt futerkowych
Choroby zwierząt gospodarskich
Chów i hodowla zwierząt
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I-II
Diagnostyka obrazowa
Dietetyka
Ekologia zwierząt łownych
Ekonomia weterynaryjna
Epidemiologia weterynaryjna
Etologia dobrostan i ochrona zwierząt
Etyka zawodowa lekarza weterynarii
Farmacja weterynaryjna
Farmakologia weterynaryjna I-II
Fizjologia zwierząt
Genetyka ogólna i weterynaryjna
Higiena mleka
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I-II
Higiena środków żywienia zwierząt
Higiena zwierząt
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa I-III
Histologia i embriologia I-II
Historia weterynarii i deontologia
Immunologia
Immunologia kliniczna
Język angielski I-IV
Język łaciński
Język niemiecki I-IV
Marketing w praktyce lekarza weterynarii
Mikrobiologia weterynaryjna I-II
Nauki humanistyczne I Filozofia
Nauki humanistyczne II Etyka
Ochrona środowiska
Ochrona własności intelektualnej BHP Ergonomia
Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
Parazytologia i inwazjologia I-II
Patofizjologia I-II
Patomorfologia I-II
Praktyka hodowlana
Praktyka kliniczna I-II
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej I
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej II
Prawo sanitarno-żywnościowe
Prewencja weterynaryjna I-II
Staż kliniczny choroby koni 2011
Staż kliniczny choroby koni I-II
Staż kliniczny choroby psów i kotów 2011
Staż kliniczny choroby psów i kotów I-II
Staż kliniczny choroby ptaków
Staż kliniczny choroby zwierząt gospodarskich 2011
Staż kliniczny choroby zwierząt gospodarskich I-II
Techniki informacyjne
Technologie w produkcji zwierzęcej
Toksykologia weterynaryjna
Weterynaria sądowa
Wychowanie fizyczne I-II
Zoonozy
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Przedmioty wybieralne
Analityka kliniczna
Anatomia narządów zmysłów
Anatomia narządu stomatognatycznego
Anatomiczna propedeutyka hipiatrii
Anestezjologia praktyczna psów i kotów
Audytowanie systemów zarządzania jakością
Biegły sądowy z zakresu weterynarii
Biotechniki stosowane w rozrodzie bydła
Choroby gołębi
Choroby świń
Choroby zwierząt egzotycznych
Choroby zwierząt łownych
Czynnościowe podstawy endokrynologii
Dermatologia zwierząt
Diagnostyka hematologiczna, koagulologiczna i cytologiczna w wybranych chorobach u koni
Diagnostyka histopatologiczna chorób ptaków
Diagnostyka i leczenie chorób przeżuwaczy
Diagnostyka laboratoryjna w mikologii
Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusowych koni
Doradztwo weterynaryjne w fermach wielkostadnych
Farmakologia kliniczna koni
Farmakologia kliniczna psów i kotów
Fizjologia kliniczna
Fizjologiczne podstawy gastroenetrologii i hepatologii
Fizjologiczne podstawy nefrologii
Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt
Higiena i technologia przetwórstwa drobiowego
Higiena i technologia przetwórstwa ryb i produktów rybnych
Higiena mięsa zwierząt łownych
Hodowla zwierząt egzotycznych
Immunohistochemia w patomorfologii i diagnostyce nowotworów
Kardiologia psów i kotów
Kynologia
Nadzór nad rozrodem w fermach bydła mlecznego i mięsnego
Nefrologia i urologia psów i kotów
Neonatologia weterynaryjna
Neuropatologia i neurologia kliniczna zwierząt
Oftalmologia weterynaryjna
Onkologia psów i kotów
Onkologia weterynaryjna i technika biopsyjna
Opieka weterynaryjna nad rozrodem w hodowli psów i kotów
Ortopedia koni
Ortopedia psów i kotów
Parazytozy ekosystemów
Pasożytnicze zoonozy
Podstawy hematologii weterynaryjnej
Praktyczna diagnostyka parazytologiczna
Praktyczne aspekty kontroli rozrodu świń w wielkotowarowej i zarodowej fermie trzody chlewnej
Programy profilaktyczne w wielkostadnych fermach bydła i trzody chlewnej
Psychofarmakologia weterynaryjna
Stomatologia zachowawcza zwierząt
Ultrasonografia małych zwierząt
Wakcynologia weterynaryjna
Wybrane zagadnienia z gastroenterologii koni psów i kotów
Wybrane zagadnienia z pulmunologii psów i kotów
Zarządzanie jakością w produkcji spożywczej
Zarządzanie sektorem rozrodu w fermach świń
Zarządzanie zakładem leczniczym dla zwierząt
Żywienie psów i kotów

Zaloguj się