Realizacja przedmiotów awansem

Zasady realizowania przedmiotów "awansem"

Regulamin studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w rozdziale 14, paragrafie 32 dotyczącym awansów stanowi, że:
1. Student, który nie przekroczył deficytu punktów ECTS, może ubiegać się o zgodę na powtarzanie przedmiotu.
2. Student, może się ubiegać o zgodę na realizację awansem wybranych przedmiotów z wyższych semestrów.
3. W semestrze dopuszcza się realizację awansem przedmiotów, za które można uzyskać łącznie liczbę punktów ECTS nie większą niż deficyt po danym semestrze (po semestrze na który student jest wpisany) ustalony przez Radę Wydziału (zgodnie z § 13 ust. 4 pkt 5).
4. Student, który w trakcie semestru przerwie realizację wybranego przez siebie przedmiotu, bez zgody dziekana jest zobowiązany powtórzyć ten przedmiot.
5. W przypadku powtarzania przedmiotu/semestru/ spowodowanego niezadowalającymi wynikami w nauce obowiązuje opłata za zajęcia dydaktyczne. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.
6. Student powtarzający przedmiot realizuje wszystkie formy zajęć powtarzanego przedmiotu.

W związku z powyższym zapisem, regulaminu zgoda na realizację przedmiotów awansem wyrażana jest na semestry, w których student nie powtarza żadnego przedmiotu (tzn. studenci powtarzający semestr letni otrzymują zgodę na realizację przedmiotów tylko w semestrze zimowym). W trakcie powtarzania semestru lub przedmiotu student nie otrzymuje zgody na realizację awansów.
Student, który otrzyma zgodę na realizację przedmiotu/ów awansem i z różnych przyczyn tej realizacji nie podejmie, a o tym fakcie nie powiadomi dziekanatu przed upływem 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru jest zobligowany ten przedmiot powtórzyć (patrz wyżej punkt 5) wnosząc odpowiednią opłatę za powtarzanie.

Zaloguj się