Nabór na studia

Nabór - studia specjalizacyjne - chirurgia weterynaryjna

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Termin rozpoczęcia studiów: wrzesień 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:
Specjalizacja „Chirurgia Weterynaryjna"
Kierownik studiów: prof. dr hab. Zdzisław Kiełbowicz
Katedra i Klinika Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 51
50-366 Wrocław
71 320 53 55, 71 320 53 53

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz. U.z 28.11.1994 nr 131, poz.667).

Regulamin naboru

Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:
Wniosku, który powinien zawierać:
Wzór wniosku do pobrania,
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
2) określenie miejsca zamieszkania, telefon, e-mail
3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,
5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych - jeżeli takie są,
6) informację o publikacjach - jeżeli takie są.

Do wniosku należy dołączyć:
1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, (może być kopia potwierdzona prawnie za zgodność z oryginałem),
2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy
3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona faktura,
4) dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.
5) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula do pobrania.

Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji: 6 semestrów.

Termin składania dokumentów: do 31.05.2021 r.

Zaloguj się