Nabór

Nabór - studia specjalizacyjne - choroby psów i kotów

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
w porozumieniu z Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Ogłasza nabór na sześciosemestralne SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE
z zakresu CHORÓB PSÓW I KOTÓW.

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.

Termin rozpoczęcia studium - marzec 2020 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa pod adresem:
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Specjalizacja „Choroby psów i kotów”
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław , tel. 71 3205 360, 71 3205 365.

Kierownik Studium:  prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r.  (Dz. U.z 28.11.1994 nr 131, poz.667).

W myśl tego rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest zgłoszenie przez zainteresowanego wniosku, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
2) określenie miejsca zamieszkania, telefon, mail
3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,
5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych - jeżeli takie są
6) informację o publikacjach- jeżeli takie są

Do wniosku należy dołączyć :
1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, (może być kopia potwierdzona prawnie za zgodność z oryginałem)
2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu,
3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona faktura.
4) dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie
5) wniosek RODO

Niekompletna dokumentacja nie będzie rozpatrywana

Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji - 6 semestrów.

Termin składania dokumentów upływa 7 lutego 2020 r. (liczy się kolejność zgłoszeń - dostarczonego całego kompletu dokumentów)

Wniosek wraz z klauzula RODO

Zaloguj się