Nabór

Nabór - studia specjalizacyjne - choroby psów i kotów

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w porozumieniu z Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

ogłasza nabór na sześciosemestralne

SPECJALIZACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu

CHORÓB PSÓW I KOTÓW

Ukończenie studiów pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w danej dziedzinie.


Termin rozpoczęcia studiów – październik 2019 r.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:


Specjalizacja „Choroby psów i kotów"


Kierownik studiów prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław , tel. 71 3205 360, 71 3205 365


Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994 r. (Dz. U.z 28.11.1994 nr 131, poz.667). Warunkiem przyjęcia jest złożenie następujących dokumentów:


Wniosku, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia,
2) określenie miejsca zamieszkania, telefon, e-mail
3) informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk, numer prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
4) określenie aktualnego miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,
5) informację o ukończonych kursach specjalistycznych - jeżeli takie są,
6) informację o publikacjach - jeżeli takie są.


Do wniosku należy dołączyć :
1) odpis dyplomu lekarza weterynarii, (może być kopia potwierdzona prawnie za zgodność z oryginałem),
2) odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, wystawione w ciągu ostatnich trzech miesięcy
3) deklarację co do pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy wraz z dokładną informacją na kogo ma być wystawiona faktura,
4) dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.
5) wniosek RODO
Niekompletna dokumentacja nie będzie rozpatrywana !
Czas trwania studiów w zakresie specjalizacji - 6 semestrów.


Termin składania dokumentów upływa 30 czerwca 2019 r.

Wniosek wraz z klauzula RODO

Zaloguj się