Program

Program - studia specjalizacyjne - epizootiologia i administracja weterynaryjna

Szkolenie specjalizacyjne trwa 5 semestrów
Liczba godzin wykładów wynosi: 335 (w tym 10 godz. seminaryjnych)

L.p.

Tematyka

Liczba godz.

1

Wybrane zagadnienia z prawa karnego:

- pojęcie, funkcje, cele i zasady postępowania karnego

- uczestnicy procesu, dowody, środki przymusu

- etapy postępowania karnego

- definicja przestępstwa, podział przestępstw

- podstawowe znamiona przestępstwa

- formy popełnienia przestępstwa

- katalog kar

5

2

Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

- przepisy ogólne

- kodeks cywilny

- prawo upadłościowe

10

3

Wybrane zagadnienia z prawa pracy

Kodeks pracy

Administracja pracy

Ustawa o służbie cywilnej

Ustawa o Pracownikach Państwowych

8

4

Wybrane zagadnienia z prawa samorządowego

- kompetencje organów samorządowych i regionalnych

- mienie komunalne

- przepisy porządkowe

5

5

Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego

Pojęcie administracji publicznej

Pojęcie prawa administracyjnego

Akt administracyjny

Aparat administracyjny

Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji weterynaryjnej

40

6

Źródła prawa europejskiego

(rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, opinie, orzeczenia ETS, inne)

Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

Główne organy statutowe UE (Rada, Komisja Europejska, Parlament, Trybunał Sprawiedliwości)

5

7

Praktyczne wykorzystanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w działalności nadzorowanej i w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

8

Administracja weterynaryjna

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

Zasady organizacji Inspektoratów Weterynaryjnych

Zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej

Finansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i zadań Inspekcji Wet.

Zamówienia publiczne

Dokumentacja Inspektoratów Weterynaryjnych, archiwizacja dokumentów

15

9

Wybrane zagadnienia z zakresu higieny pasz

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikające z ustawy o paszach

Nadzór nad paszami, pasze lecznicze

10

10

Reagowanie w kryzysie

Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych w kontekście zarządzania kryzysowego

10

11

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii wynikające z ustawy o doświadczeniach na zwierzętach laboratoryjnych

5

12

Wybrane zagadnienia z zakresu Ustawy Prawo Farmaceutyczne

- stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych i produktów leczniczych,

- obrót produktami weterynaryjnymi,

- dokumentacja i raportowanie,

- antybiotykooporność,

- wdrożenie modelu Programu „Chrońmy antybiotyki”,

- wytwarzanie, stosowanie i obrót paszami leczniczymi,

- działania niepożądane,

- stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych w kontekście realizowanego Programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

15

13

Zasady diagnostyki chorób zakaźnych

Monitoring

a/ ogólne zasady,

b/praktyczne zastosowanie

Organizacja i funkcjonowanie laboratoriów weterynaryjnych w Polsce,

a/funkcjonowanie i praktyczne wykorzystanie systemu CELAB

5

14

Ochrona środowiska i dobrostan zwierząt

Przepisy prawne w zakresie dobrostanu zwierząt

Minimalne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich

15

15

Wybrane choroby odzwierzęce (zajęcia prowadzone przez specjalistę chorób zakaźnych człowieka)

10

16

Wojskowa służba weterynaryjna

Organizacja i zadania służby weterynaryjnej Wojska Polskiego

Wybrane zagadnienia dot. bioterroryzmu

5

17

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kontakty interpersonalne

5

18

Postępowanie lekarsko- weterynaryjne w przypadku wybuchu chorób zakaźnych u poszczególnych gatunków zwierząt (bydło, konie, świnie, owce, kozy, psy, koty, zw. futerkowe, drób, pszczoły, ryby, mięczaki, skorupiaki

Choroby z listy OIE

Choroby zakaźne umieszczone w załączniku nr 2 Ustawy (obowiązek zwalczania)

Choroby zakaźne umieszczone w załączniku nr 3 Ustawy (obowiązek rejestracji)

50

19

Ćwiczenia praktyczne dot. zwalczania wybranych chorób zakaźnych (na przykładzie wysoce zjadliwej grypy ptaków)

10

20

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

7

21

Profilaktyka chorób zakaźnych

Zasady prowadzenia profilaktyki swoistej i nieswoistej

Charakterystyka preparatów biobójczych

Zasady bioasekuracji

10

22

Systemy informatyczne funkcjonujące w administracji weterynaryjnej, zasady wykorzystywania i obsługi

5

23

Weterynaryjna kontrola graniczna, kontrola weterynaryjna w handlu

Obowiązujące przepisy prawne

15

24

Podstawowe zagadnienia z epizootiologii ogólnej

Wywiad, dochodzenie epizootyczne

Zasady wykonywania sekcji u zwierząt gospodarskich i drobiu

Postępowanie w ognisku choroby, obszarze zapowietrzonym i zagrożonym

Utylizacja zwłok

10

25

Podstawy epidemiologii weterynaryjnej

5

26

Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Higiena środków spożywczych zwierzęcego pochodzenia

Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego

Nadzór nad środkami spożywczymi

System HACCP

40

Zaloguj się