Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

Adres
ul. C. K. Norwida 31
50-375 Wrocław

Kontakt
mgr Faustyna Szmit-Turowska
phone 71 320-5256
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik
dr Stanisław Dzimira
phone 71 320-5413
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lab

Pracownicy
dr hab. Marcin Nowak, prof. nadzw. UPWr phone 71 320-5444 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Rafał Ciaputa, adiunkt phone 71 320-5414 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Izabela Janus, adiunkt phone 71 320-5256 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr Małgorzata Kandefer-Gola, adiunkt phone 71 320-5414
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jolanta Dobrowolska,  st. technik phone 71 320-5256 email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Faustyna Szmit - Turowska, st. technik phone 71 320-5256
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Kwieć, st. technikphone 71 320-5417
dr Alicja Tomaszek, st. technik phone 71 320-5256

Doktoranci
lek. wet. Paulina Borecka
lek. wet. Magdalena Marzec

Profesor emerytowany
prof. dr hab. Marek Houszka
prof. dr hab. Janusz A. Madej, profesor zwyczajny phone 71 320-5415
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Badania naukowe

1. Ocena przebudowy miokardium psów z kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM) i chorobą zastawki mitralnej (MMVD).
Zespół: lek. wet. Izabela Janus, dr hab. Marcin Nowak prof. nadzw, dr Rafał Ciaputa, dr Małgorzata Kandefer-Gola, prof. dr hab. Janusz A. Madej (we współpracy z Kat. Chorób Wewnętrznych: dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. dr hab. Urszula Pasławska)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa (DCM) oraz choroba zastawki mitralnej (MMVD) są najczęstszymi chorobami serca występującymi u psów. Pierwsza z nich dotyka głównie psów ras dużych i olbrzymich i polega na stopniowej utracie kurczliwości i powiększaniu światła lewej komory z następującą niedomykalnością mitralną i poszerzeniem lewego przedsionka. Zmianom tym mogą towarzyszyć zaburzenia rytmu (głównie migotanie przedsionków). Choroba zastawki mitralnej polega na postępującym zwyrodnieniu zastawki dwudzielnej z grubieniem i sztywnieniem jej płatków. Na skutek tych zmian dochodzi do powstania niedomykalności mitralnej oraz poszerzenia lewego przedsionka. Obydwie choroby w swym rozwoju prowadzą do nasilającej się niewydolności serca i śmierci zwierzęcia.
Jak wspomniano, pomiędzy tymi chorobami można zaobserwować  zarówno różnice (predyspozycje rasowe, różny wiek, w którym pojawiają się objawy, inny mechanizm rozwoju choroby), jak i podobieństwa (poszerzenie jam serca towarzyszące obydwu chorobom).
Nasze badania mają na celu porównanie zmian histopatologicznych zachodzących w miokardium psów chorujących na DCM i MMVD.
Ponieważ większość badań histopatologicznych dotyczących tych chorób opiera się na ocenie preparatów pochodzących z lewej komory, nasze badania rozpoczęliśmy od porównania preparatów pochodzących z komór oraz przedsionków w obydwu chorobach. Wykazaliśmy, że zmiany miokardium widoczne w komorach są w równym lub większym stopniu wyrażone także w przedsionkach chorych psów (Janus i wsp. 2015).
Następnie porównaliśmy zmiany histopatologiczne (włóknienie, stłuszczenie, zmiany naczyniowe, rozpad kardiomiocytów) zachodzące w tkance lewego przedsionka psów z DCM i MMVD. Stwierdziliśmy, że choć obydwu chorobom towarzyszy powiększenie lewego przedsionka serca, zmiany zachodzące w tkankach serca mają odmienny charakter (Janus i wsp. 2016).
Kolejnym etapem badań jest ocena immunohistochemiczna wycinków lewego przedsionka chorych psów z wykorzystaniem szeregu markerów komórkowych (desmina, wimentyna, periostyna, kaspaza-3, aktyna mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśni gładkich, białka SERCA, dystrofina), w którym również stwierdziliśmy różnice w przebudowie mięśnia sercowego w obydwu tych chorobach (Janus i wsp. 2016; Janus i wsp – wyniki w trakcie publikacji).
Nasze badania pokazują, że mimo podobieństwa, zmiany zachodzące w mięśniu sercowym w kardiomiopatii rozstrzeniowej i chorobie zastawki mitralnej mają różny charakter. Zmiany uwidocznione przez nas mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów zachodzących w tych chorobach powodujących objawy kliniczne (m.in. zaburzenia rytmu).


2. Ocena immunohistochemiczna zmian nowotworowych gruczołu sutkowego suk z wykorzystaniem nowych markerów komórkowych.
Zespół: lek. wet. Paulina Borecka, dr hab. Marcin Nowak prof. nadzw.

Nowotwory gruczołów sutkowych to jedne z częściej spotykanych nowotworów występujących u suk. Pomimo obszernej literatury i sporej ilości badań na tkance gruczołu sutkowego nie zbadano jeszcze przydatności wielu przeciwciał wykorzystywanych w medycynie człowieka. W badaniach zostanie oceniona ekspresja nowych markerów nowotworowych zarówno w podścielisku jak i w naczyniach krwionośnych i limfatycznych.
Materiał do badań stanowi zmieniony nowotworowo gruczoł sutkowy, który pobrany będzie przyżyciowo podczas operacji lub pośmiertnie od suk w różnym wieku i różnej rasy. W badaniu uwzględnione zostaną zarówno zmiany złośliwe jak i łagodne. Ocenie będzie poddawany również wiek zwierzecia, a także wielkość guza. Grupa kontrolna składać się będzie ze zdrowych gruczołów sutkowych pobranych od suk w różnym wieku i różnych ras, które były poddawane eutanazji lub uległy wypadkom komunikacyjnym i nie wykazywały podczas badania sekcyjnego zmian na tle nowotworowym w szczególności w narządach układu rozrodczego ( listwa mleczna).
Wycinki gruczołu sutkowego będą utrwalone w 7% zbuforowanej formalinie, odwodnione a następnie zatopione w bloczki parafinowe. Wstępna ocena histopatologiczna wykonywana będzie po tradycyjnym barwieniu hematoksyliną-eozyną na podstawie obowiązującego podziału wg Goldshmidt'a. Kolejnym etapem będzie ocena immunohistochemiczna z wykorzystaniem różnych przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych ( Ki-67, HER2, Podoplanin, Vimentin ) oraz porównanie ich ekspresji w preparatach. Do oceny ekspresji białek zostanie zastosowane oznaczenie metodą IRS uwzględniające zarówno odsetek komórek pozytywnych oraz intensywność koloru reakcji. Z otrzymanych wyników zostaną wykonane zdjęcia mikroskopowe, a wyniki będą poddane obróbce statystycznej z wykorzystaniem pakietu StatSoft Polska Statistica.
Celem pracy jest lepsze poznanie zarówno istoty kancerogenezy jak i próba znalezienia nowych markerów mogących mieć znaczenie predykcyjne i prognostyczne


3. Immunohistochemiczna charakterystyka gonad psów i kotów dotkniętych zaburzeniami rozwoju płci.
Zespół: Dr Stanisław Dzimira, prof. dr hab. Janusz Madej
Zaburzenia różnicowania płci (disorders of sexual development - DSD) związane są z nietypowym jej różnicowaniem na poziomie chromosomalnym, gonadalnym lub somatycznym. Aktualny podział na trzy główne grupy  DSD u ludzi, tj, DSD chromosomów płci, XY DSD i XX DSD  został zaadoptowany także w odniesieniu do psów i kotów.
Celem badań jest analiza immunohistochemiczna gonad zdrowych psów i kotów oraz osobników dotkniętych zaburzeniem rozwoju płci przy użyciu przeciwciał znakujących cytokeratynę, desminę, vimentynę, aktynę mięśni gładkich, niespecyficzną enolazę, inhibinę α, MCM3. Materiał do badań stanowią gonady dziesięciu psów, fenotypowych samic  usunięte operacyjnie i przesłane do badań histopatologicznych oraz jądra czterech kotów z zaburzeniami rozwoju płci. Grupę kontrolną stanowią jajniki i jądra dziesięciu zdrowych psów oraz jądra pięciu zdrowych kotów pozyskane po rutynowym zabiegu gonadektomii.   Materiał utrwalony w formalinie,  zatapiano w parafinie i cięto na skrawki grubości 4 µm, barwione rutynową metodą hematoksyliną i eozyną. Badania immunohistochemiczne wykonano przy użyciu przeciwciał mono- i poliklonalnych firmy DAKO, tj.  vimentyną,  desminą, aktyną mięśni gładkich, białkiem S100  i MCM3.

Projekty badawcze ( tytuł, instytucja finansująca, nr projektu, lata realizacji, kierownik)

Analiza stanu hipoksji w nowotworach nabłonkowych i mezenchymalnych u psów na podstawie ekspresji czynnika indukowanego niedotlenieniem (HIF 1) oraz gęstość utkania naczyń krwionośnych. Projekt nr NN308056739 Narodowe Centrum Nauki, termin: 26.10.2010r- 26.10.2012r. Kierownik: prof. dr hab Janusz A. Madej

Publikacje ( Autorzy, tytuł publikacji, czasopismo, rok nr, strony)

1. Madej J.A.: Patomorologia i patogenea bardzo rzadko występujących grup nowotworów. Medycynna Weterynaryjna. 2015;  71 (5): 264-275.
2. Madej J.A.: "Święte" zwierzęta w religii, kulturze i medycynie. Medycyna Weterynaryjna 2015; 71 (6): 399-400.
3. Madej J.A., Madej J.P.: Mechanizmy obrony przeciwnowotworowej - przyczyny niepowodzeń. Medycyna Weterynaryjna. 2015; 71 (9): 534-542.
4. Gajos K. , Kozdrowski R., Nowak M. , Siemieniuch M.J. : Altered secretion of selected arachidonic acid metabolites during subclinical endometritis relative to estrous cycle stage and grade of fibrosis in mares.   Theriogenology. 2015, 84,  457–466.
5. Śliwińska-Mossoń M., Milnerowicz S., Nabzdyk S., Kokot I., Nowak M., Milnerowicz H.: The Effect of Smoking on Endothelin-1 in Patients With Chronic Pancreatitis Applied. Immunohistochemistry & Molecular Morphology. 2015,  Volume 23 - Issue 4 , 288–296.
6. Felcenloben I., Piasecki T., Miller J., Rossowska J., Bańcyr E., Atamaniuk W., Nowak M., Świerkot J., Ratajczak K., Chełmońska-Soyta A.:   Adoptively transferred Tregs accumulate in a site-specific manner and ameliorate signs of less advanced collagen-induced arthritis progress in rats.  Immunotherapy. 2015, 7, 215-228.
7. Kozdrowski R., Sikora M., Buczkowska J.,  Nowak M., Raś A., Dzięcioł M.: Effects of cycle stage and sampling procedure on interpretation of endometrial cytology in mares. Animal Reproduction Science. 2015, 154,56-62.
8. Marcinkowska-Swojak M., Szczerbal I., Pausch H., Nowacka-Woszuk J., Flisikowski K., Dzimira S., Nizanski W., Payan-Carreira R., Fries R., Kozlowski P., Switonski M: Copy number variation in the region harboring SOX9 gene in dogs with testicular or ovotesticular disorder of sex development (78,XX; SRY-negative). Scientific Reports. 2015,  5, 14696. (IF-5,578).
9. Dzimira S., Nizanski W., Ochota M., Madej J.A.: Histopathological pattern of gonads in cases of sex abnormalities  in dogs: an attempt of morphological evaluation involving potential for neoplasia. Pathology Research And Practice. 2015, Volume 211, Issue 10. (IF- 1,397)
10. Szczerbal I, Stachowiak M., Dzimira S., Sliwa K., Switonski M.: The first case of 38,XX (SRY-positive) disorder of sex development in a cat. Molecular Cytogenetics. 2015, 8,22 (IF - 2,662)
11. Dzimira S., Madej J. A., Kapuśniak V.: Immunohistochemical diagnostic of hibernoma in dog.Polish Journal Of Veterinary Sciences. 2015, 18, 233-236 (IF - 0,604).
12. Szczerbal I., Niżański W., S. Dzimira S.,  Nowacka-Woszuk J., Ochota, M. Świtoński M: X monosomy (37,X) in a virilised female cat. Reproduction in Domestic Animals. 2015, 50, 344-348, (IF - 0,1515)
13. Kandefer-Gola M., Nowak M., Madej J. A., Dzimira S., Ciaputa R.,  Janus I: Useful immunohistochemical indicators in canine mast cell tumours. Acta Veterinaria Hungarica
2015, 63, 49-59 (IF - 0,646)
14. Janus I, Nowak M, Madej JA. Pathomorphological changes of the myocardium in canine dilated cardiomyopathy (DCM). Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy. 2015; 59, 135-142 (IF 0.357).
15. Ciaputa R, Nowak M, Madej JA, Janus I, Górzyńska E, Kandefer-Gola M. Expression of selected markers in immunohistochemical diagnosis of canine and human testicular tumours. Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy. 2015; 59: 99-106 (IF 0.357).
16. Kandefer-Gola M, Nowak M, Dzimira S, Janus I, Ciaputa R, Madej JA. COX-2 and mPGES-1 expression in canine mast cell tumour. Medycyna Weterynaryjna 2015; 71: 345-348 (IF 0.218).
17. Ciaputa R, Poradowski D, Janus I, Nowak M, Obmińska-Mrukowicz B, Madej JA, Kandefer-Gola M. Analysis of the expression of N-cadherin and survivin in an established D-17 cell line and in canine cells of spontaneous osteosarcoma. Medycyna Weterynaryjna 2015; 71, 349-353 (IF 0.218).
18. Kandefer-Gola M, Madej JA, Dzimira S, Nowak M, Janus I, Ciaputa R. Comparative analysis of markers of cell proliferation in canine mast cell tumour according to current classifications. Polish Journal Of Veterinary Sciences. 2015; 18: 241-247 (IF 0.604)
19. Woźniak-Biel A, Janeczek M, Janus I, Nowak M. Surgical resection of peripheral odontogenic fibromas in African pygmy hedgehog (Atelerix albiventris): a case study.BMC Veterinary Research. 2015; 11:145 (IF 1.78).
20. Borecka P, Janus I, Ciaputa R, Kandefer-Gola M, Brzozowska M, Hildebrand W, Nowak M. Chłoniak nerki u młodego kota. Opis przypadku. Weterynaria w Praktyce 2015; 7-8: 66-71.
21. Kandefer-Gola M, Madej JA, Dzimira S, Janus I, Nowak M, Ciaputa R. Immunohistochemical evaluation of neoangiogenesis in canine mast cell tumours. Bulletin- Veterinary Institute in Pulawy. 2015; 59: 247-253 (IF 0.357).
22. Bakowska M., Kandefer-Gola M.: Międzybłoniak u psa – opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny 2015; 24 (217): 12-15.
23. Glińska-Suchocka K., Jankowski M., Borusewicz P., Kubiak K., Spużak J., Dzimira S., Kiełbowicz Z. Peritoneal loose body in cat - case report.Pakistan Veterinary Journal. 2015, 35(4): 534-536 (IF -0,822).
24. Kandefer-Gola M., Lazarczyk M. , Kowalczyk P. , Nowak M.,  Ciaputa R., Drohobycka-Wawryka A.: Mycobacteriosis of the red-lored amazon parrot: a case report. Veterinarni Medicina, 2016, 61, (3): 233–236 (IF -0,56).
25. Kandefer-Gola M., Nowak M.,  Ciaputa R., Madej J.A.: Usefulness of immunohistochemical indicators for diagnosis and prognosis of poorly differentiated tumours. Journal of Veterinary Research , 2016, 60, 323-330. (IF- 0,468)
26. Prządka P., Kiełbowicz Z., Osiński B., Dzimira S., Madej J.A, Nowacki W., Kubiak K., Reichert P., Cegielski M:  Rekonstrukcja więzadła krzyżowego doczaszkowego u królików poliestrowym wszczepem nasączonym PRP, porożogennymi  komórkami macierzystymi MIC-1 oraz ich homogenatem. Connective Tissue Research, 2016, 1-15 (IF -1,411)
27. Sozanski T., Kucharska A. Z., Rapak A., Szumny D., Trocha M Merwid-Ląd A., Dzimira S., Piasecki T., Piórecki N., Magdalan J., Szeląg A.: Iridoid - loganic acid versus anthocyanins from the cornelian cherry; common and different effects on diet-induced atherosclerosis, PPARs expression, and inflammation. Atherosclerosis 2016, 254, 151-160
(IF – 3,942)
28. Pawlak A., Zioło E.,  Kutkowska J. Blazejczyk A., Wietrzyk J., Krupa A., Hildebrand W., Dzięgiel P., Dzimira S., Obminska-Mrukowicz B., Strzadala L. Rapak A: A novel canine B-cell leukemia cell line. Establishment, characterization and sensivity to chemotherapeutics.Veterinary and Comparative Oncology, 2016 (IF- 2,452)
29. Szczerbal I., Nowacka-Woszuk J., Dzimira S.,  Atamaniuk W., Ochota M., Nizanski W., Switonski M.: A rare case of testicular disorder of sex development in a dog (78,XX; SRY-negative) with male external genitalia and analysis of copy number variation in the region upstream of SOX9 gene. Sexual Development, 2016, 10, 74-78. (IF-2,164)
30. Kranc W., Chachuła A., Wojtanowicz-Markiewicz K., Zaorska K., Ociepa E.,  Piotrowski A., Bukowska D., Ciesiółka S., Borys S., Piotrowska H., Skowrońska A., Nowak M., Antosik P.,  Brüssow KP, Kempisty  B., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.: Association between GGA1 gene polymorphisms and occurrence of mammary mixed tumors and aging in domestic bitches. Medycyna Weterynaryjna, 2016,  72, 34-40.  (IF- 0,195  )
31. Kempisty B., Zaorska K., Bukowska D., Ciesiółka S., Wojtanowicz-Markiewicz K., Nowak M., Antosik P., Gehrke M., Brüssow KP., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.: TP53 gene polymorphisms with mammary gland tumors and aging in bitches. Medycyna Weterynaryjna , 2016, 72, 41-45. (IF- 0,195  )
32. Kempisty B., Zaorska K., Bukowska D., Nowak M., Wojtanowicz-Markiewicz K., Porowski S., Ociepa E., Antosik P., Brüssow KP., Bruska M., Nowicki M., Zabel M.: Analysis of mitogen-activated protein kinase (MAP2K2) gene polymorphisms in relation to the occurrence of adenocarcinoma during aging in dogs. Medycyna Weterynaryjna, 2016, 72, 46-52. (IF- 0,195  )
33. Buczkowska J., Kozdrowski R., Nowak M., Sikora M.: Relationship between uterine biopsy score, endometrial infection and inflammation. Tierarzliche Praksis , 3,158-163, 2016 (IF- 0,305 ).
34. Siemieniuch M.J., Szóstek A.Z., Gajos K., Kozdrowski R., Nowak M., Okuda K.: Type of inflammation differentially Affects Expression of interleukin 1β and 6, Tumor necrosis factor-α and toll-like receptors in subclinical endometritis in mares.  Plos One, 2016, 11, 5 (IF- 3,057 )
35. Blazejczyk A., Switalska M., Chlopicki S., Marcinek A., Gebicki J., Nowak M., Nasulewicz-Goldeman A., Wietrzyk J.: 1-methylnicotinamide and its structural analog 1,4-dimethylpyridine for the prevention of cancer metastasis. Journal of Experimental and Clinical Cancer Research, 2016, 35, 110 (IF- 4,357 )
36. Bobrek K., Nowak M., Borkowska J., Bobusia K., Gaweł A.: An outbreak of erysipelas in commercial geese. Pakistan Veterinary Journal, 2016, 36, 372-374 (IF- 0,822 )
37. Miernikiewicz P., Kłopot A., Soluch R., Szkuta P., Kęska W., Hodyra-Stefaniak K., Konopka A., Nowak M., Lecion D., Kaźmierczak Z., Majewska J., Harhala M., Górski A., Dąbrowska K.: T4 Phage Tail Adhesin Gp12 Counteracts LPS-Induced Inflammation In Vivo. Frontiers in Microbiology, 2016, 7, 1112 (IF- 4,165 )
38. Nowak M., Madej J.A.: Pula B., Dziegiel P., Ciaputa R.: Expression of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2), E-cadherin and Ki-67 in metastatic and nan-metastatic canine mammary carcinomas. Irish Veterinary Journal  2016, 69,9 (IF- 0,824  )
39. Sikora M., Król J., Nowak M., Stefaniak T., Aubertsson G., Kozdrowski R.: The usefulness of uterine lavage and acute phase protein levels as diagnostic tool for subclinical andometritis in Icelandic mares.Acta Veterinaria Scandinavica, 2016, 58, 50 (IF- 1,230 )
40. Kycko A., Jasik A., Bocian Ł., Otrocka-Domagała I., Mikiewicz M., Śmiech A., Łopuszyński W., Dolka I., Nowak M., Madej JA.: Epidemiological and histopathological analysis of 40 apocrine sweat gland carcinomas in dogs: a retrocpective study.  Journal of Veterinary Research 2016, 60, 331-337 (IF- 0,468 )
41. Madej P. , Madej J.A. , Franik G., Nowak M. Madej-Czech A. , Ciaputa R. , Pluta D. , Pawlicki K. , Gębka P.: The expression of Proangiogenetic Regulator of G-Protein Signaling 5 ( RGS5 Protein ) in Selected Malignant Female Genit Neoplasms. International Journal of Gynecological and Obstetrical Research ,2016,  4, 1-7 .
42. Noszczyk-Nowak A., Piasecki T., Cepiel A., Nowak M.,  Janus I., Pasławska U.: Atrioventricular valvular anomalies and their role in the etiopathogenesis of cardiorespiratory syndrome in farmed common foxes (Vulpes vulpes). Veterinary Quarterly, 2016, 36,1,16-21 (IF- 1,047)
43. Janus I., Noszczyk-Nowak A., Nowak M., Ciaputa R., Kandefer-Gola M., Pasławska U.: A comparison of the histopathologic pattern of the left atrium in canine dilated cardiomyopathy and chronic mitral valve disease. BMC Veterinary Research, 2016, 12:3 (IF- 1,643 )
44. Janus I., Nowak M., Noszczyk-Nowak A., Ciaputa R., Kandefer-Gola M., Pasławska U., Sapierzyński R., Łopuszyński W., Otrocka-Domagała I.: Epidemiological and pathological features of primary cardiac tumours in dogs from Poland in 1970–2014. Acta Veterinaria Hungarica , 2016 , 64,90-102 (IF- 0,871 )
45. Poradowski D., Ciaputa R., Obmińska-Mrukowicz B., Nowak M., Górzyńska E., Janus I.: Comparison of cell markers expression in canine and human spontaneous osteosarcomas and established osteosarcoma cell lines. Pakistan Veterinary Journal, 2016,36,25-30 (IF- 0,822 )
46. Ciaputa R., Bandoch P., Lewandowska K., Madej JA., Kandefer-Gola M., Janus I., Nowak M.: Immunohistochemical analysis of metastasising hepatocellular carcinomas in dogs. Veterinarii Medicina , 2016, 61,546-552 (IF- 0,560 )
47. Janus I., Kandefer-Gola M., Ciaputa R., Noszczyk-Nowak A., Pasławska U., Tursi M., Nowak M.: The immunohistochemical evaluation of selected markers in the left atrium of dog with and-stage dilated cardiomyopathy and myxomatous mitral valve disease - a preliminary study. Irish Veterinary Journal ,2016, 69, 18 (IF- 0,824 )
48. Janus I, Skalec A., Kirstein K., Chrószcz A., Janeczek M., Przyborowska-Zhalniarovich P.,  Mieszkowska M.,  Adamiak Z. : Ultrasonography and low-field magnetic resonance imaging of the common calcanean tendon in a rabbit model for tendinopathy research: a descriptive study of normal anatomy. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2016, 19, 525-534 (IF- 0,719 )
49. Skalec A., Janeczek M. ,  Janus I. , Chrószcz A. , Henklewski R.: Rabbit common calcanean tendon as an animal model: ultrasonographic anatomy and morphometry. Folia Morphologica 2016;75(1):93-100 (IF- 0,469 )
50. Janus I, Pasławski R., Mazur G., Noszczyk-Nowak A., Cepiel A., Pasławska U.:Dysplazja zastawek przedsionkowo-komorowych u psa. Magazyn Weterynaryjny, 2016, 5, 12-17, 2016.
51. Janus I., Janeczek M., Najsarek A, Janeczek W. : Chirurgiczna ekstrakcja zatrzymanego zęba seicznego u psa - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny, 2016, 07-08, 42-46.
52. Dzimira S., Bartnik A., Olszewska A., Wrzosek M.,  Nicpoń J.,: Włókniakomięsak u psa-obrazowanie rezonansem magnetycznym i leczenie - opis przypadku. Magazyn Weterynaryjny,2016, 9, 12-17.
53. Stefeniak T., Houszka M., Nowaczyk R., Rouibah K., Jawor P.: Zygomycosis of the abdomasum in neonatal calves during treatment of diarrhea caused by Escherichia coli: a case report. Medycyna Weterynaryjna , 2016, 72 (4) 263-267.

Prace doktorskie i habilitacyjne (tytuł, rok nadania stopnia, autor , promotor)

Janusz A. Madej, doktorat, 1975. Tytuł: Wpływ cukrzycy alloksanowej i glukozowej na zachowanie się larw Trichinella spiralis w mięśniach szkieletowych myszy. Promotor: prof. dr hab. Czesław Kaszubkiewicz
Janusz A. Madej, habilitacja,1982. Tytuł: Badanie nad wpływem czynników ezgogennych w patomechanizmie białaczek limfatycznych u myszy.

Marek Houszka, doktorat, 1974. Tytuł: Zmiany morfologiczne i histochemiczne u królików w przebiegu zatrucia chwastoxem (MCPA). Promotor: prof. dr hab. Czesław Kaszubkiewicz
Marek Houszka, habilitacja, 1996. Tytuł: Rola mukopolisacharydów w mechanizmach uszkodzenia i odnowy błony śluzowej przewodu pokamowego w przegiegu działania różnych czynników patogennych.

Marcin Nowak, doktorat, 2004. Tytuł: Badania ultrastrukturalne mitochondriów w nowotworach nabłonkowych spontanicznych i przeszczepialnych gruczołu sutkowego u zwierząt. Promotor: prof. dr hab. Janusz A. Madej
Marcin Nowak, habilitacja, 2010. Tytuł: Badanie ekspresji wybranych markerów raka sutka człowieka w materiale gruczolakoraków gruczołu sutkowego u suk.

Stanisław Dzimira, doktorat, 2005. Tytuł:Immunocytochemiczna i cytomorfometryczna diagnostyka chłoniaków złośliwych u psów. Promotor: prof. dr hab. Janusz A. Madej

Rafał Ciaputa, doktorat, 2015. Tytuł: Ekspresja wybranych markerów komórkowych w najczęściej występujących nowotworach jąder u psów i mężczyzn. Promotor: dr hab. Marcin Nowak prof. nadzw.

Małgorzata Kandefer-Gola, doktorat, 2015. Tytuł: Ekspresja wybranych markerów komórkowych w nowotworach mastocytarnych skóry u psów.
Promotorzy: prof. dr hab. Janusz A. Madej, dr Stanisław Dzimira

Sprzęt laboratoryjny

1. Procesor tkankowy Intelsint ETP RVG
2. Kriostat Leica CM 1850
3. Cieplarka histologiczna z regulacja temperatury typ CLN 32 EA11132
4. Cieplarka laboratoryjna EN 120
5. Cieplarka CL-65
6. Stacja do zatapia bloczków
7. Mikrotom CNO CUT
8. Mikrotom typu SLIDE 2003
9. Redestylator rel-5/5l/h.380v
10.Wirówka MPW-54
11. Łaźnia wodna MLL547/2/20

Oferta badań usługowych
1. Badanie cytologiczne
2. Badanie histopatologiczne zwierząt domowych, gospodarkich, dzikich.
3.Badanie histopatologiczne drobiu
4.Badania immunohistochemiczne
5. Sekcja zwierząt domowych i towarzyszacych (pies, kot , koń)
6. Sekcja zwierząt gospodarskich
7. Sekcja zwierząt egzotycznych
8. Sekcja wyjazdowa
9. Utylizacja zwłok

Zaloguj się